Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineralet koppar.

Ansökan, som kom in till Bergsstaten den 19 april 2010, avsåg ursprungligen två föreslagna koncessionsområden som sedan delades upp så att ansökan kom att omfatta fem koncessionsområden. Av dessa fem områden har ansökan beviljats för Viscaria K nr 3 och K nr 4 under år 2012. Ansökan för områdena K nr 5 och K nr 6 har återkallats av Avalon.

Bergmästaren beviljade Avalons ansökan för området Viscaria K nr 7 den 27 november 2014, beslutet överklagades till regeringen av Laevas sameby. Mot bakgrund av att rättsläget har förtydligats genom Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 22 februari 2016 i mål nr 2047-14 i frågan om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen beslutade regeringen den 30 juni att upphäva det överklagade beslutet och att lämna tillbaka ärendet till bergmästaren för ny behandling.

Vid den nya prövningen av Viscaria K nr 7 har Bergsstaten begärt och fått kompletterande uppgifter från Avalon. Kompletteringarna avser klargörande av vilka anläggningar som planeras för den sökta verksamheten och den mark som kommer att behöva tas i anspråk för anläggningarna.

Därefter har Bergsstaten överlämnat ärendet till länsstyrelsen i Norrbotten för deras ställningstagande utifrån tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken och med utgångspunkt från det samlade materialet rörande ansökan för Viscaria K nr 7. Länsstyrelsen har gjort samma bedömning som år 2014 och tillstyrker den sökta koncessionen.

Viscaria K nr 7 är beläget inom område som är detaljplanelagt för industri- och gruvindustri. Området är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material. Koncessionsområdet berör inte något annat utpekat riksintresse, men omgärdas delvis av två riksintressen för rennäring.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till den 3 maj 2018.