Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Redovisning av uppgifter

27 §

För varje vattendistrikt ska en sammanfattande redovisning som beskriver övervakningsprogrammen tas fram och hållas uppdaterad. Redovisningen ska innehålla

  1. en översikt över respektive övervakningsprogram enligt bilaga 2 avsnitt A,
  2. attributdata för varje provtagningsplats med undantag av det geografiska läget för allmänna grundvattentäkter enligt bilaga 2 avsnitt B, samt
  3. en sammanfattande text för respektive övervakningsprogram enligt bilaga 2 avsnitt C.

Om en särskild text har tagits fram som beskriver upprättandet av övervakningsprogrammen och som innehåller kompletterande information till första stycket ska den bifogas redovisningen.

 

28 §

När vattenmyndigheten lämnar de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/60/EG och 2006/118/EG ska det geografiska läget i form av koordinater för grundvattentäkter inte uppges.

Uppgifterna i 27 § är av nytta dels för den myndighet som har ansvar för att ett övervakningsprogram upprättas, genomförs och utvärderas på rätt sätt, dels för de myndigheter, organisationer och eventuella konsulter som i praktiken genomför dessa moment. Det är också dessa uppgifter och beskrivningar som ska ligga till grund för rapporteringar till Europeiska kommissionen enligt 28 §.

Med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen klassas lägesuppgifter för vattentäkter som hemlig information. Den Europeiska kommissionen gav medlemsländerna dispens från att behöva uppge koordinater för grundvattentäkter vid rapporteringen som genomfördes 2010.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut

Relaterad information