Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Övervakning i skyddade områden

Medlemsstaterna i EU måste leva upp till kraven för alla områden som är skyddade enligt EU- lagstiftning och som anges i bilaga IV till vattendirektivet. I områden som är skyddade enligt EU-lagstiftning ska övervakningsprogrammen kompletteras med mätningar som är relevanta för orsakerna till att skydden är upprättade. För grundvattenförekomster omfattas följande:

  • Grundvattenförekomster enligt artikel 7 vattendirektivet, s.k. dricksvattenförekomster, dvs. grundvattenförekomster som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10m3 per dygn i genomsnitt eller distribueras till fler än 50 personer eller är avsedda att för sådan användning i framtiden.
  • Grundvattenförekomster inom områden som är fastställda som nitratkänsliga.
  • Grundvattenförekomster som har grundvattenberoende Natura 2000-områden.

Övervakningen i alla tre typer av skyddade områden är en del av de ordinarie, kontrollerande, operativa och kvantitativa övervakningsprogrammen, så det är samma regler för analyssammansättning och provtagningsfrekvenser som gäller i skyddade områden som i övriga.

Dricksvattenförekomster

Grundvattenförekomster som utgör dricksvattenförekomster enligt artikel 7.1 i vattendirektivet är skyddade områden och obligatoriska att övervaka. De kan dock ingå i en grupp av förekomster om det finns förutsättningar för gruppering. I dricksvattenförekomster är det naturligt att samordna den övervakning som sker enligt vattenförvaltningsförordningen med egenkontrollen av allmänna vattentäkters råvatten. Analysresultat från egenkontrollerna kan fås från SGU:s Vattentäktsarkiv. Resultaten från de analyser som ingår  i egenkontrollen kan användas i övervakningsprogrammet om de uppfyller kraven enligt SGU:s föreskrifter om övervakning, och om analyssammansättningen omfattar de substanser som är obligatoriska inom den kontrollerande och operativa övervakningen. De ska alltså identifiera de mänskliga föroreningar som påverkar dricksvattenkvaliteten. Om analyserna inte uppfyller villkoren, kan vattenmyndigheterna utnyttja brunnar i vattentäkterna som provtagningsplatser och själva bekosta de analyser som behövs. I dricksvattenförekomsterna är det viktigt att provtagning även etableras utanför de avgränsade vattenskyddsområdena. Inom vattenskyddsområden är grundvattnet skyddat från påverkan från många verksamheter. Det kan innebära att proverna tagna i vattentäkternas brunnar inte är representativa för förekomsten, åtminstone inte med av- seende på föroreningar.

Nitratkänsliga områden

När det gäller nitratkänsliga områden ska medlemsstaterna etablera övervakning enligt nitratdirektivet, vilket Sverige ännu inte har gjort (juni 2014). Då detta genomförs kan det bli en del av såväl den kontrollerande som den operativa övervakningen för grundvattenförekomster som konstaterats vara utsatta för risk på grund av kväveläckage från jordbruket. Nästa steg är att stationer etableras inom dessa områden inom ramen för den kontrollerande och den operativa övervakningen.

Natura 2000-områden

Övervakning ska genomföras i områden avsatta som Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. Det gäller dock endast sådana områden vars flora eller fauna är beroende av grundvattnets kvantitet eller av grundvattnets specifika kvalitet. Det är tillsynsmyndighetens ansvar att meddela vattenmyndigheterna vilka parametrar som bör mätas hos grundvattnet för att kontrollera att habitatens tillstånd inte försämras på grund av förändringar i grundvattnets kvalitet, nivåer eller flöde.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut