Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Övervakning av kemisk grundvattenstatus

5 §

Övervakningen av kemisk grundvattenstatus utgörs av kontrollerande övervakning och operativ övervakning.

Övervakningsprogrammen ska upprättas så att de ger en heltäckande bild av grundvattnets kemiska status, tillhandahåller representativa övervakningsdata samt ger möjlighet att upptäcka trender i koncentrationer av föroreningar som är orsakade av mänsklig påverkan och påvisa vändning av dessa trender.

Kunskap om förorenande ämnen i grundvattnet och om sammansättningen av naturligt förekommande ämnen är viktiga underlag för riskbedömning och statusklassificering (läs mer i avsnitten Riskbedömning och Statusklassificering).

Övervakning av kemisk grundvattenstatus görs genom provtagning av grundvattnet och analys av olika parametrar. Övervakningen av kemisk grundvattenstatus är uppdelad i kontrollerande respektive operativ övervakning. Programmen ska ge en heltäckande bild av grundvattenförekomstens kemiska status och valet av analyser ska innefatta de obligatoriska parametrar som anges i SGUs föreskrifter om övervakning (läs mer i avsnittet Parametrar som ska övervakas).

Hur prover bör tas, när på året de lämpligast tas och hur många de bör vara för olika syften  är också avgörande för att få en heltäckande bild. Hur upplägget bör vara måste avgöras för varje enskild grundvattenförekomst. Viss vägledning kan fås i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten och i Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp Övervakning av grundvattenkvalitet. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Övervakning av kemisk grundvattenstatus"