Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Kontrollerande övervakning

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer uppdateras. 

8 §

Inom varje vattendistrikt ska ett program för kontrollerande övervakning upprättas som representerar alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster. Syftet med den kontrollerande övervakningen är att verifiera riskbedömningen och att bidra med underlag för bedömningen av kemisk status. Resultaten ska därutöver tjäna som underlag för trendanalyser av såväl naturliga som mänskligt orsakade förändringar i grundvattnets kemiska sammansättning samt för inrättande av operativ övervakning.

Alla grundvattenförekomster ska omfattas av den kontrollerande övervakningen. Det betyder inte att provtagningsplatser behöver etableras i var och en av förekomsterna, de kan ingå i en grupp av grundvattenförekomster (se avsnitt Gruppering av vattenförekomster). Den kontrollerande övervakningen har fyra huvudsakliga syften: att verifiera riskbedömning, att inhämta underlag för inrättande av operativ övervakning, att ge en allmän beskrivning av grundvattnets generella kemiska kvalitet samt att bidra med underlag för trendanalys.

  • Verifiering av riskbedömning samt inrättande av operativ övervakning. Under den inledande kartläggningen av grundvattenförekomsterna (se avsnitt Inledande kartläggning) har vattenmyndigheterna beskrivit påverkanskällor och möjliga föroreningar och utifrån det underlaget genomfört en första riskbedömning. Den kontrollerande övervakningen ska verifiera riskbedömningen genom undersökningar av om föroreningarna finns i grundvattnet. Verifieringen ger ett underlag för att bestämma vilka föroreningar som ska ingå i analysprogrammet för operativ övervakning. Den ger även viss information om föroreningarnas fördelning i förekomsterna. Utifrån den informationen kan man även bedöma möjligheterna till att låta provtagningsplatser i det kontrollerande övervakningsprogrammet direkt övergå till att under resten av förvaltningscykeln vara operativa övervakningsstationer.
  • Bedömning av kemisk status. Den kontrollerande övervakningen, tillsammans med den påföljande operativa övervakningen, utgör underlaget för den statusbedömning som ska utföras i slutet av den sexåriga förvaltningscykeln (se avsnitt Statusklassificering).
  • Underlag för trendanalyser av naturliga förändringar. För att kunna urskilja koncentrationer av ämnen som har tillförts grundvatten av en mänsklig verksamhet är det viktigt att känna till bakgrundsvärden för de ämnen som även förekommer naturligt, t.ex. tungmetaller. Kontrollerande övervakning i områden som inte är utsatta för direkt mänsklig påverkan behövs därför för att identifiera naturliga bakgrundshalter och upptäcka naturliga koncentrationsförändringar i tidsserierna. Övervakningen bör anpassas så att den kan tillfredsställa behovet av att ta fram bakgrundsvärden för olika grundvattenmiljöer och regioner. Dessa värden ska i sin tur beaktas vid framtagande av tröskelvärden för grundvatten.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut