Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

SGU:s föreskrifter om övervakning av grundvatten (SGU-FS 2014:1)

Övervakning av mängden grundvatten och vattnets kemiska sammansättning ska ge underlag till statusklassificeringen och åtgärdsarbetet.

Resultaten av de program som ska upprättas för övervakning av kemisk respektive kvantitativ grundvattenstatus ska ge den information som behövs för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga och mest effektiva inom vattenförvaltningsarbetet.

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av grundvattnets tillstånd i vattendistriktet upprättas och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt lämnar de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för rapportering till Europeiska kommissionen enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

Vattenmyndigheterna har ett ansvar, enligt 7 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen, att se till att det upprättas och genomförs ett övervakningsprogram för vattnets tillstånd i vattendistriktet. Programmet ska vara upprättat i överensstämmelse med artikel 8 i vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG). Vattenmyndigheterna ska lämna de uppgifter som behövs för rapporteringen av övervakningsprogram till Havs- och vattenmyndigheten. De ansvarar för den gemensamma rapporteringen till europeiska kommissionen.

Övervakning av grundvattenstatus

4 §

Inom varje vattendistrikt ska för varje sexårscykel upprättas program för övervakning av grundvattnets kemiska och kvantitativa status i syfte att ge en sammanhållen och heltäckande översikt av grundvattenstatusen i distriktet. För grundvattenförekomster i skyddade områden finns särskilda bestämmelser i 21 §.

Vattenmyndigheternas övervakningsprogram utförs i sexårscykler med början 2007. Vidare i vägledningsdokumentet kallas dessa sexårscykler för ”övervakningscykler”. Syftet med övervakningsprogrammen är att beskriva grundvattnets kvantitativa och kemiska status. Övervakningen ska ge en heltäckande bild av grundvattenstatusen i hela avrinningsdistriktet och vara fokuserad på det allmänna tillståndet i grundvattenförekomsterna som helhet. Det är tre typer av övervakningsprogram som kan upprättas och genomföras: Kontrollerande respektive operativa övervakningsprogram för kemisk status samt program för kvantitativ övervakning. 

Eftersom Sverige har ett mycket stort antal grundvattenförekomster är det svårt att övervaka alla. Därför kan de grupperas så att provtagningsplatser i en eller några av förekomsterna kan representera hela gruppen (läs mer i avsnitt Gruppering av vattenförekomster). I detta vägledningsdokument beskrivs genomförandet av övervakningen för en grundvattenförekomst, men det som skrivs gäller även för en grupp av grundvattenförekomster.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut