Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus

13 §

En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kvantitativ status när grundvattennivåerna är sådana att de visar att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och grundvattenbildning. Vattennivåerna ska därmed vara sådana att de 

  1. inte till följd av mänsklig påverkan visar på sådana långsiktiga förändringar i flödesriktningen som orsakar inträngning av salt grundvatten eller förorening, och
  2. inte genom mänsklig påverkan leder till, eller kan leda till, att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster eller till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem.
Om dessa kriterier inte uppfylls är den kvantitativa statusen otillfredsställande

God kvantitativ status är ett tillstånd där det råder balans mellan vattenuttagen och grundvattenförekomstens grundvattenbildning, med hänsyn tagen till grundvattenförekomstens användning och anslutna ekosystem. De mänskliga aktiviteter som kan leda till påverkan är flera. För låga nivåer kan uppstå genom ett för stort uttag av grundvatten för t.ex. dricksvattenändamål eller bevattning, eller genom bortledande av grundvatten av andra skäl, exempelvis vid tunnelbyggande eller annat undermarksbyggande. För höga nivåer kan orsakas genom dämningar eller konstgjord grundvattenbildning. Kriterierna för god kvantitativ status är: 

  • Förändringar i grundvattennivåer ska inte leda till saltvatteninträngning eller annan inträngning av förorenade ämnen.
  • Grundvattenuttag ska inte ge negativa effekter i anslutna ekosystem.

För att den kvantitativa statusen ska vara god får inte uttaget (eller bortledandet) vara för stort i förhållande till grundvattenbildningen. Om det samlade vattenuttaget är för stort och pågår under en lång tid finns det risk för inträngning av saltvatten eller andra föroreningar beroende på grundvattenförekomstens läge i förhållande till hav eller föroreningskällor. Det kan även finnas risk för att ytvatten eller grundvattenberoende ekosystem som är anslutna till förekomsten påverkas. Tillfälliga sänkningar eller förändringar i strömningsriktningen kan uppstå inom ett begränsat område och statusen kan ändå klassas som god. Förutsättningen är att sänkningarna eller ändringarna i strömningsriktning inte medför inträngning av saltvatten eller andra föroreningar, eller skadar anslutna ekosystem. Terrestra ekosystem kan också skadas genom alltför höga grundvattennivåer.

Om grundvattenförekomsten inte bedöms vara utsatt för risk kan dess status direkt klassificeras som god. Vid klassificering av kvantitativ status för de grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk ska vattenmyndigheterna däremot kontrollera om miljökvalitetsnormen god kvantitativ status följs. Det genomförs genom att undersöka om ovan nämnda kriterier för god kvantitativ status uppnåtts. I de fall en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status i form av en grundvattennivå eller ett nivåintervall är framtagen görs statusklassificeringen genom att uppmätta nivåer sätts i relation till den fastställda miljökvalitetsnormen. Då miljökvalitetsnormer fastställts i form av nivåer kan temporära över- respektive underskridanden tillåtas, men inte om dessa varar över tre år eller mer eller där årsmedelnivåerna avviker från de naturliga. Uppgifter om naturliga förändringar kan fås från referensstationer i grundvattenmiljöer som är opåverkade av människan. Data från SGU:s referensstationer för miljöövervakning kan användas.

Tillförlitligheten i klassificeringen av kvantitativ status ska bedömas och dokumenteras i vattenmyndigheternas databas VISS. Mer information om hur tillförlitligheten ska bedömas finns i avsnitt Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering.

Senast ändrad 2019-02-25

Skriv ut

Relaterad information

;