Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Klassificering av kemisk grundvattendata

14 §

En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kemisk grundvattenstatus när

  1. fastställda riktvärden för grundvatten enligt 5–7 §§ inte överskrids vid någon övervakningspunkt i denna förekomst eller grupp av förekomster, eller
  2. riktvärden för grundvatten överskrids i en eller flera övervakningspunkter i denna förekomst eller grupp av förekomster, men det är möjligt att visa att överskridandet inte skadar människa eller angränsande miljö och att möjligheten att använda grundvattnet inte försämras.

Om inget av dessa kriterier uppfylls är den kemiska grundvattenstatusen otillfredsställande

Om grundvattenförekomsten inte bedömts vara utsatt för risk har den god status. Om en grundvattenförekomst däremot bedömts vara utsatt för risk ska vattenmyndigheterna vid statusklassificeringen göra en kontroll av att riktvärdena som anges i miljökvalitetsnormen inte överskridits. För att avgöra om ett riktvärde har överskridits och om en grundvattenförekomst som helhet ska ges klassificeringen god eller otillfredsställande kemisk grundvattenstatus behöver man följa en viss arbetsgång, det illustreras i flödesschemat nedan. Under delmomenten i arbetsgången behöver man göra en del överväganden och beräkningar. Dessa beskrivs mer utförligt i följande text.

Arbetsgång vid statusklassificering av kemisk status 

Vid en statusklassificering ska underlagen från övervakningen användas till att beräkna medelvärden för koncentrationerna av förorenande ämnen vid varje provtagningsplats inom grundvattenförekomsten. Medelvärdet ska beräknas för de ämnen eller parametrar som har fastställda riktvärden. De beräknade medelvärdena jämförs sedan med det fastställda riktvärdet för respektive ämne eller parameter. Om riktvärdet överskrids vid en eller flera provtagningsplatser behöver hänsyn tas till, om grundvattenförekomsten som helhet är påverkad av föroreningen, eller om lokal påverkan kan skada anslutna ekosystem eller påverkar användningen av grundvattnet som t.ex. dricksvatten.

Beräkna medelvärde 

För att kunna bedöma om ett riktvärde har överskridits behöver medelvärdet i varje provtagningsplats beräknas för alla ämnen eller parametrar som har ett fastställt riktvärde. Utöver beräkning av medelvärden måste tidsserierna också studeras i detalj för att se om några betydande trender förekommer, eller om enskilda höga koncentrationer har uppmätts. När det gäller medelvärdesberäkningar och aggregering av data över flera år så kan de ha en utjämnande verkan där förhöjda värden ”försvinner” så som illustreras i diagrammet nedan.

 

För att medelvärdesberäkningarna ska ske enhetligt rekommenderas att årsmedelvärdet av koncentrationerna för varje provtagningsplats beräknas först och sedan, utifrån detta, beräknas medelvärdet för en vald tidsperiod. 

För att det ska vara möjligt att se effekterna av en förvaltningscykels åtgärder ska övervakningsresultat från övervakningscykelns sista år användas för klassificeringen av grundvatten förekomstens status. En rekommendation i CIS Guidance Documents No. 15 är att data från de sista två åren i övervakningscykeln ska användas för att beräkna medelvärden för statusklassificeringen. För målåret 2015 är de sista två åren i övervakningscykeln 2011 och 2012. För att få med den kontrollerande övervakningen bör även data från det första året i den nya övervakningscykeln inkluderas (dvs. 2013). Det betyder att för målåret 2015 ska övervakningsdata från 2011–2013 användas. Medelvärdesberäkning över en längre period (motsvarande en hel förvaltningscykel eller mer) kan utföras, men de ska bara användas till att beskriva effekterna av det totala påverkanstrycket under cykelns sex år.

Omfattas förekomsten som helhet av en förorening eller handlar det om lokal påverkan? 

När medelvärdena för koncentrationerna överstiger riktvärdet vid en eller flera provtagningsplatser ska en bedömning göras av om provresultaten är representativa för grundvattenförekomsten i sin helhet, eller om de endast representerar en mindre del av förekomsten. För att göra en sådan bedömning behöver man bilda sig en uppfattning om hur vattnet uppträder i grundvattenmagasinet. En konceptuell modell (se avsnitt Inledande kartläggning) över grundvattenförekomsten är ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna sätta övervakningsstationernas läge i relation till föroreningskällor och flödesvägar. Detta behövs för att kunna beräkna hur stor del av grundvattenförekomsten som respektive station representerar. Därmed kan man bedöma hur omfattande en identifierad påverkan kan vara, samt hur förorenat grundvatten riskerar att påverka vattentäkter eller anslutna ekosystem. 

För att underlätta den praktiska bedömningen av status i förhållande till omfattningen av det påverkade området gäller följande generella regel: Om provtagningsplatserna där riktvärden överskrids representerar ett område vars area utgörs av mer än 20 % av förekomstens totala yta, ska hela grundvattenförekomsten ges klassificeringen otillfredsställande kemisk status. Det är dock viktigt att notera att även om utsträckningen av området är mindre än 20 % kan föroreningen påverka grundvattenförekomstens användning, och om så är fallet ska grundvattenförekomstens status även i detta fall klassificeras som otillfredsställande. Den enskilda förekomstens naturgivna förutsättningar, flödesmönster och typ av förorening måste beaktas. Ett exempel på när 20-procentsregeln inte kan tillämpas visas i bilden nedan.

 

Om riktvärden lokalt överskridits vid en eller flera provtagningsplatser kan en grundvattenförekomsts kemiska status ändå klassificeras som god under vissa omständigheter. Detta är fallet om det går att visa att det förorenande ämnet eller ämnena inte påverkar möjligheterna att använda grundvattnet, exempelvis för dricksvattenändamål, eller att anslutna ekosystem inte tar skada. Detta skulle t.ex. kunna vara fallet när vattentäkter och viktiga ekosystem ligger uppströms det förorenade området i en stor grundvattenförekomst. Ett exempel på detta illustreras i bilden nedan. 

 

Oavsett hur statusklassificeringen utfaller för förekomsten som helhet ska åtgärder sättas in där riktvärden överskrids lokalt, där det finns en uppåtgående trend eller när föroreningshalterna överskrider utgångspunkten för att vända trend. 

Tillförlitligheten i klassificeringen av kemisk status ska bedömas och dokumenteras i vattenmyndigheternas databas, VISS. Mer information om hur tillförlitligheten ska bedömas finns i avsnitt Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering.

 

Senast ändrad 2019-02-25

Skriv ut
;