Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Statusklassificering (SGU-FS 2013:2)

11 §

Vattenmyndigheterna ska i slutet av varje förvaltningscykel klassificera kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus i syfte att avgöra om god grundvattenstatus uppnås och om de åtgärder som satts in varit effektiva.

Statusklassificeringen är det sista steget i den fleråriga process som omfattar kartläggning, riskbedömning, övervakning, framtagande av nya miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram. När det är dags att bedöma tillståndet på grundvattnet är frågan om vi har en god eller otillfredsställande grundvattenstatus och om åtgärderna för ett bättre grundvatten gett resultat?

I slutet av varje förvaltningscykel ska en statusklassificering genomföras. Då ska både grundvattnets kemiska och kvantitativa status bestämmas. Statusklassificeringen för varje förekomst utgör en kontroll av om vattenförvaltningens mål om god grundvattenstatus är uppnådda, och om de åtgärder om vilka man beslutade i förra cykeln har gett önskat resultat. Har alltså de beslutade miljökvalitetsnormerna från föregående förvaltningscykel kunnat följas? Även de grundvattenförekomster som omfattas av undantag från att nå uppsatta mål under förvaltningscykeln ska statusklassificeras och övervakas för att kontrollera att ingen otillbörlig försämring har skett (se avsnitt Miljökvalitetsnormer för grundvatten).

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;