Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Identifiering av trender

9 §

Identifiering av betydande ihållande uppåtgående trender avseende koncentration av förorenande ämnen eller indikatorer för dessa ska göras enligt förfarande angivet i bilaga 4.

Det är viktigt att upptäcka en betydande, ihållande, uppåtgående trend tidigt så att lämpliga åtgärder kan sättas in så snabbt som möjligt. Detta för att förhindra att koncentrationen överskrider riktvärdet och därmed riskerar att grundvattenförekomsten får en otillfredsställande kemisk status. Den uppåtgående trenden ska sedan studeras för att identifiera om insatta åtgärder leder till ett trendbrott.

En ”betydande, ihållande trend” innebär i det här sammanhanget en statistiskt säkerställd (statistiskt signifikant) trend som sträcker sig över några år. Koncentrationer av föroreningar förändras i allmänhet långsamt i grundvatten, men förändringen beror på ämnets egenskaper, hur det tillförs grundvattnet och grundvattnets omsättning.

Den statistiska styrkan hos en trend är ett mått på hur fort ändringen sker. Det illustreras i de olika skarpa lutningarna på trendlinjerna i bilden nedan. Om ökningen i koncentrationen är snabb (brant lutning) är det angeläget att sätta in åtgärder tidigt, så att man kan vända trenderna innan grundvattnet får sådan försämrad kvalitet att det skadar människa och miljö. Detta utgör skäl att fastställa en lägre utgångspunkt för att vända en trend än vid långsammare ökning.

Fastställande av trendbrott – vändning av trend

Om halterna av ett ämne börjar sjunka kallas det nedåtgående trend. Om detta har föregåtts av en uppåtgående trend har det skett ett trendbrott, vilket framgår i en tidsserie. Detta kan ske om utsläppen har minskat eller om genomförda åtgärder har börjat ha effekt. För att bestämma om ett trendbrott finns i tidsserien använder man sig lämpligen av en metod där man stegvis delar upp datamängden i två delar och fastställer trender för alla kombinationer. De signifikanta trenderna med högst styrka behålls och där linjerna korsas har man en tidpunkt för vändning av trenden (trendbrottet). Ett villkor för fastställande av trendbrott är att det endast finns ett trendbrott längs tidsserien och att trenden är uppåtgående (positiv riktningskoefficient) före trendbrottet och nedåtgående (negativ riktningskoefficient) efter trendbrottet.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;