Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Riktvärden för övriga ämnen

7 §

För övriga ämnen ska riktvärden tas fram enligt förfarandet i bilaga 3 och fastställas som riktvärde för grundvatten i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 5 §.

Om tillräckligt underlag saknas för att fastställa ett riktvärde enligt förfarandet i bilaga 3 ska de riktvärden som finns angivna i bilaga 1 fastställas som miljökvalitetsnormer, förutsatt att de naturliga förutsättningarna inte innebär ett betydande överskridande av i bilaga 2 angivet referensvärde.

För ämnen som inte har EU-gemensamma riktvärden ska riktvärden tas fram enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering. Förfarandet beskrivs i avsnitt Förfarande att fastställa riktvärde. Detta tillvägagångssätt ska även användas om man behöver sätta strängare riktvärden än de EU-gemensamma som finns för nitrat och bekämpningsmedel.

Att bestämma ett riktvärde kräver en ingående analys och en rad överväganden som noga måste dokumenteras. Det ställs krav på kvaliteten på de uppgifter som används som underlag vid fastställande av riktvärden. Helst bör de kemiska analyser som används uppfylla de krav som anges i SGU:s föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1).

I SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten anges tillståndsklasser och grad av påverkan vid olika haltintervall för olika förorenande ämnen i grundvatten. Dessa kan användas som stöd för att hitta koncentrationsnivåer som kan användas vid framtagandet av riktvärden.

Om det inte finns underlag för att ta fram ett tillförlitligt riktvärde, och metoden som beskrivs i faktarutan nedan och i avsnitt "Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend", därmed inte går att använda, ska de generella riktvärdena som listas i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 1 användas (SGU-FS 2013:2 och SGU-FS 2016:1). Hänsyn måste dock tas till naturliga bakgrundsvärden. Om det naturliga bakgrundsvärdet är högre än det som framgår i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 2 (SGU-FS 2013:2) kan riktvärdena i bilaga 1 ändå användas. Förutsättningen är att bakgrundsvärdet inte överstiger koncentrationen för de angivna riktvärdena (gäller sand- och grusavlagringar). Om bakgrundsvärdet däremot överstiger de angivna riktvärdena ska bakgrundsvärdet fastställas som riktvärde (se faktaruta nedan).

!

De generella riktvärdena i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 1 (SGU-FS 2013:2), sammanfaller för de flesta ämnen med de koncentrationer som är fastställda som gränsvärden för att vatten ska betraktas som tjänligt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). För kväveföreningar, metaller och organiska ämnen motsvarar det nationellt framtagna riktvärdet klassgränsen mellan 4 och 5 (dvs. mellan ”hög” och ”mycket hög” halt eller mellan ”stark” och ”mycket stark” påverkan) i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten, tabell 1 (SGU 2013). Salt i form av kloridjoner samt konduktivitet har dock nationella riktvärden som motsvarar en lägre klass. De generella riktvärdena i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, bilaga 1 (SGU-FS 2013:2), är med få undantag mycket höga i förhållande till bakgrundsvärden i svenska grundvatten. Ofta kan ekologiska system påverkas vid lägre halter än så.

 

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;