Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer i form av riktvärde

En miljökvalitetsnorm i form av ett riktvärde för grundvatten innebär att man anger en koncentration av ett ämne i grundvatten som inte bör överskridas. Koncentrationen är fastställd med hänsyn till tillståndet i miljön och människors hälsa. Riktvärdet kan sättas för en enskild grundvattenförekomst eller för en grupp av förekomster, ett vattendistrikt, en svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå. Begreppet ”riktvärde för grundvatten” är synonymt med Grundvattendirektivets tröskelvärde.

Riktvärde för grundvatten

5 §

Miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för grundvatten ska fastställas för de förorenande ämnen eller indikatorer som vid kartläggning och analys har föranlett bedömningen att grundvattenförekomsten är utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus till 2021. De ämnesspecifika riktvärdena ska ses över kontinuerligt enligt 8 § men minst vart sjätte år som ett resultat av översyn och uppdatering av kartläggning och analys.

Riktvärden ska fastställas för de grundvattenförekomster där det finns risk att god kemisk status inte nås om inte åtgärder i ett åtgärdsprogram sätts in. De ska sättas för de förorenande ämnen som är anledning till att grundvattenförekomsten bedömts vara utsatt för risk.

Riktvärdena ska ses över minst en gång varje förvaltningscykel i samband med kartläggningen och riskbedömningen. Hänsyn ska tas till det nya underlag som då blir tillgängligt. Det kan förekomma under cykelns gång att ny information och kunskap framkommer om förorenande ämnens egenskaper eller att nya förorenande ämnen riskerar att bidra till att god kemisk status inte nås. Då kan översynen behöva göras oftare och vid andra tidpunkter under förvaltningscykeln.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Miljökvalitetsnormer i form av riktvärde"

Relaterad information

;