Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Expertbedömning

16 §

Om det inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa 13–15 §§ ska en expertbedömning av kvantitativ status eller kemisk grundvattenstatus göras. Så ska anses vara fallet då

  1. de underlagsdata som behövs för bedömningen saknas, eller
  2. resultatet av statusbedömningen enligt 13–15 §§ inte är rimligt eller har stor osäkerhet.

En expertbedömning kan medföra att en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster bedöms ha god eller otillfredsställande kvantitativ status samt god eller otillfredsställande kemisk grundvattenstatus.

Expertbedömningen ska göras utifrån bästa tillgängliga kunskap om tillstånd och påverkan, inklusive den påverkansanalys som krävs enligt 3 kap. 1 § 2 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Motiv till expertbedömningen, hur den har genomförts och resultatet av denna ska dokumenteras i databas.

Klassificeringen av kemisk grundvattenstatus ska göras med stöd av miljöövervakningsdata från analyser av förorenande ämnen i grundvattenförekomsten. I undantagsfall kan statusklassificeringen istället baseras på en s.k. expertbedömning. Denna möjlighet har tillkommit under en övergångsperiod innan en tillräckligt omfattande miljöövervakning upprättats. SGU avser att på sikt ta bort möjligheten att använda sig av expertbedömning ur föreskrifterna. Det är inte rimligt att Sverige långsiktigt underlåter att upprätta en tillräckligt god operativ övervakning i de grundvattenförekomster där sådan behövs (dvs. i grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk). Tills vidare gäller dock det som anges i 16 § (SGU-FS 2013:2). I de fall där vattenkvalitetsdata inte uppfyller kraven i SGU:s föreskrifter om övervakning kan alltså en expertbedömning av den kemiska grundvattenstatusen göras. Likaså kan en expertbedömning göras om analysresultaten är osäkra, eller om det är uppenbart att förekomsten har problem som inte verifierats med data. Den beskrivning av grundvattenförekomster och identifiering av mänsklig verksamhet som ska utföras i den inledande respektive fördjupade kartläggningen är mycket viktig och utgör i de flesta fall en förutsättning för att kunna göra en bra expertbedömning (se avsnitt Inledande kartläggning respektive Fördjupad kartläggning).

En expertbedömning måste alltid motiveras och dokumenteras. När det gäller kemisk status ska det t.ex. framgå vilket eller vilka ämnen som orsakar otillfredsställande status, och vilka observationer bedömningen gjorts på. För kvantitativ status kan beslutsunderlaget som ska dokumenteras i expertbedömningen bestå av de indikatorer på ohållbar användning av resursen som diskuteras i avsnittet om riskbedömning (se avsnitt Riskbedömning). Sådana indikatorer kan t.ex. vara att dricksvattenförsörjningen måste stärkas genom utkörning av vatten till boende i bristområdet eller att vattnet börjar smaka salt.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;