Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Register över skyddade områden

13 §

Register över skyddade områden ska innehålla data som beskriver områdets geografiska avgränsning, i GIS-format, och som anger dess unika identitet. Därutöver ska även uppgifter om områdets namn, typ av områdesskydd, svensk lagstiftning som skyddar området samt syftet med skyddet registreras.

Register över skyddade områden krävs för att säkerställa att man i Sverige uppfyller kraven i enlighet med vattenförvaltningsförordningen och de andra svenska författningar som genomför givna EG-direktiv. Vattenmyndigheterna ska se till att det finns ett register för alla områden  som är skyddade genom EU-lagstiftning och som anges i bilaga IV till vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG). Registret ska hållas uppdaterat och redovisas i förvaltningsplanen. De skyddade områden som är relevanta ur grundvattenperspektiv är Natura 2000-områden där vattnets status är en viktig faktor för att uppfylla satta krav enligt art- och habitatdirektivet, nitratkänsliga områden enligt nitratdirektivet och områden som enligt artikel 7 i vattendirektivet används eller avses att användas för dricksvattenförsörjning.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;