Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Betydande påverkan på grundvattnets kemiska tillstånd

En grundvattenförekomst ska anses vara utsatt för betydande påverkan om möjligheten att utnyttja den för dricksvattenförsörjning begränsas eller om anslutna ekosystem kan skadas.

Vad som är betydande påverkan måste avgöras i varje enskilt fall, utifrån den kunskap som samlas in under kartläggningen. Den totala effekten från alla påverkanskällor på grundvattenförekomsten som helhet ska vägas in vid bedömningen.

För att säkerställa huruvida grundvattenförekomsten som helhet är utsatt för betydande påverkan krävs en kontrollerande övervakning. Denna övervakning ska göras genom provtagning och analys av de identifierade förorenande ämnena. Övervakningen ska kunna visa om föroreningarna som är anledningen till riskbedömningen finns i hela grundvattenförekomsten och hur de är fördelade. Med hjälp av SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten kan övervakningsresultaten bedömas med avseende på tillstånd eller grad av påverkan. Bedömningsgrunderna ska endast användas för att bedöma påverkan av de ämnen som vid den inledande kartläggningen indikerats komma från en mänsklig verksamhet. Om övervakningen är representativ för grundvattenförekomsten som helhet och visar på koncentrationer som överstiger klassgränsen mellan 3 och 4 i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten så finns en uppenbar risk för skada på människa eller miljö. I dessa fall ska förekomsten bedömas vara utsatt för betydande påverkan.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;