Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Attribut till påverkanskällor

8 §

För punktkällor och diffusa källor ska anges

 1. unik identitet, om vedertagen sådan finns,
 2. geografiskt läge,
 3. förorenande ämnen som kan belasta grundvattenförekomsten, med särskilt beaktande av sådana farliga ämnen och föroreningar som är listade i bilaga VIII i direktiv 2000/60/EG för vilka alla åtgärder ska vidtas för att förebygga respektive begränsa tillförsel till grundvatten. Om anslutna ytvattensystem har identifierats ska den delmängd till ämnen i nämnda bilaga VIII, som är specificerade i bilaga I i direktiv 2008/105/EG beaktas. 

I avsnitt Identifiering av mänsklig verksamhet anges behovet av att identifiera påverkanskällor. För att kunna hantera dessa i det fortsatta arbetet krävs att varje källa får en unik identitet samt en noggrann geografisk angivelse, gärna i form av koordinater. Vid identifiering av föroreningskällor är det viktigt att ange vilka föroreningar som riskerar att belasta grundvattenförekomsten. Det är väldigt viktigt att identifiera de föroreningskällor som släpper ut eller läcker ämnen och ämnesgrupper som genom åtgärder måste förhindras att tillföras grundvattnet. De ämnen och ämnesgrupper som är listade i vattendirektivets bilaga VIII (2000/60/EG) är: 

 • Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana ämnen i akvatisk miljö.
 • Organiska fosforföreningar.
 • Organiska tennföreningar.
 • Ämnen och beredningar eller nedbrytningsprodukter av dessa för vilka det har påvisats att de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller sådana egenskaper som i eller via vattenmiljön kan påverka steroidogena funktioner, sköldkörtelns funktioner, fortplantningen eller andra endokrina funktioner.
 • Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska toxiska ämnen.
 • Cyanider.
 • Metaller och deras föreningar.
 • Arsenik och dess föreningar.
 • Biocider och växtskyddsmedel.
 • Uppslammade ämnen.
 • Ämnen som bidrar till eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater).
 • Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD (biokemisk syreförbrukning) och COD (kemisk syreförbrukning)).

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;