Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Fördjupad kartläggning

10 §

För grundvattenförekomster som bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå eller bibehålla god grundvattenstatus 2021 ska konsekvenserna för grundvatten av mänskliga verksamheter bedömas mer noggrant. Den fördjupade kartläggningen syftar till att få ett säkrare underlag för att fastställa miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för grundvatten och för att fastställa åtgärder som behövs för att nå god grundvattenstatus. Den fördjupade kartläggningen kan också leda till att grundvattenförekomsten inte längre bedöms vara utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god grundvattenstatus till 2021.

För de grundvattenförekomster som bedöms riskera att inte uppnå god status i den inledande kartläggningen behövs en fördjupad kartläggning. Den ska ge ytterligare kunskap om påverkanskällor och om grundvattenförekomstens egenskaper.

Kunskapen från den fördjupade kartläggningen är viktig för att få en förbättrad förståelse för effekterna på grundvattenförekomsten som helhet. Syftet är att säkerställa resultatet från riskbedömningen, och att underlaget är tillräckligt för en definitiv bedömning av om förekomsten är utsatt för risk att inte uppnå god grundvattenstatus till målåret. Den kunskap som inhämtas under den fördjupade kartläggningen ska utgöra underlag för förslag på åtgärder och för att fastställa miljökvalitetsnormer.

11 §

Om det bedöms bidra till säkrare bedömning av konsekvenserna av mänskliga verksamheter för grundvattenförekomsten ska beskrivningen av grundvattenförekomsten vid behov utökas med följande information eller kompletteras med ökad detaljeringsgrad avseende

Information om vattentäkter

1. vattentäktens lokalisering, i de fall mer än 10 m3/dygn tas ut i genomsnitt eller då vattentäkten försörjer fler än 50 personer med dricksvatten,
2. genomsnittlig uttagsmängd per sådan vattentäkt och år,
3. det uttagna vattnets kemiska sammansättning,
4. stratigrafisk position och mäktighet av det geologiska lager där uttag sker, 

Sårbarhet 

5. tätande lager i markytan och i jordlagerföljden på djupet,
6. ungefärligt djup ner till grundvattnet,
7. grundvattenmagasinets ungefärliga hydrauliska konduktivitet,
8. grundvattnets strömningsriktning, 

Vattenomsättning

9. naturlig långsiktig medelgrundvattenbildning angivet i l/s,

Grundvattenförbundna ekosystem

10. grundvattenmagasinets topografiska läge, exempelvis huruvida magasinet är dränerande eller läckande i förhållande till omgivande jord- och berglager,
11. inventering av kontaktplatser för anslutna akvatiska ekosystem,
12. uppskattningar av storleken och riktningen på utbytet mellan grundvattenförekomsten och anslutna akvatiska ekosystem,
13. inventering av grundvattenberoende terrestra ekosystem, 

Mänsklig påverkan

14. bakgrundsvärden för ämnen som förekommer både naturligt och som en följd av mänsklig påverkan varvid typologibaserade koncentrationer, dvs. koncentrationer i grundvatten som är typiska för t.ex. ett geografiskt område och geologisk grundvattenmiljö, kan användas,
15. beskrivning av grundvattnets tillstånd med tonvikt på tillskott av föroreningar genom mänskliga verksamheter. Vid beskrivningen ska gällande nationella bedömningsgrunder för grundvatten så långt möjligt användas,
16. markanvändning inom områden för grundvattenbildning till grundvattenförekomsten och föroreningar som är en följd av markanvändningen,
17. förändringar i grundvattenbildningen genom mänskliga verksamheter, till exempel avledning av regnvatten och avrinning genom marktätning, konstgjord infiltration, uppdämning, induktion eller dränering.

 

Resultaten från den kemiska och kvantitativa övervakningen utgör ett underlag för den fördjupade kartläggningen och verifierar den första preliminära riskbedömningen. Analysresultaten som finns tillgängliga från den kontrollerande övervakningen och andra undersökningar ska användas som underlag för att beskriva grundvattnets kemiska tillstånd enligt kriterierna i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Resultaten från mätningar av grundvatten nivåer ska användas som ett underlag för att beskriva grundvattnets kvantitativa tillstånd.

Förutom resultaten från övervakning ska annan information inhämtas i den fördjupade kartläggningen. Det som räknas upp i 11 § är exempel på information som kan behöva inhämtas eller som kan behöva komplettera redan befintliga uppgifter. Vilken information man behöver hämta in beror på vilken typ av risk som grundvattenförekomsten är utsatt för. Det är viktigt att utgå från den potentiella påverkan som den inledande kartläggningen indikerat och sedan hämta in de uppgifter som kan bidra till att mer i detalj kunna beskriva påverkan och dess effekter.

Grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk

Om risken för att inte uppnå god kemisk status kvarstår efter den fördjupade kartläggningen ska vattenmyndigheterna:

  • föreslå riktvärden för grundvatten och vid behov en koncentration som utgör utgångspunkten för att vända trend,
  • föreslå åtgärder till åtgärdsprogrammet för att uppnå god grundvattenstatus till målåret,
  • upprätta operativ övervakning.

Om risken för att inte uppnå god kvantitativ status kvarstår efter den fördjupade kartläggning- ens kompletterande information så ska vattenmyndigheterna:

  • med hjälp av kriterierna för god kvantitativ status föreslå lämpliga grundvattennivåer,
  • föreslå åtgärder till åtgärdsprogrammet för att uppnå god grundvattenstatus till målåret,
  • genomföra nivåövervakning 1–2 gånger per månad.

Om vattenmyndigheterna kommer till slutsatsen att grundvattnet inte kan uppnå god status, antingen på grund av naturgivna orsaker eller på grund av att åtgärder blir orimligt dyra eller är tekniskt omöjliga, kan förekomsten omfattas av ett undantag.

En förekomst som bedömts vara utsatt för risk och som redan omfattas av beslutade eller pågående åtgärder ska bedömas vara utsatt för risk till dess att åtgärderna har visat ett positivt resultat i en statusklassificering.

Grundvattenförekomster som bedöms vara utan risk

De grundvattenförekomster som efter den fördjupade kartläggningen bedömts vara utan risk har god grundvattenstatus. Grundvattenförekomsterna fortsätter att ha god status till dess att skäl finns att ändra bedömningen. Sådana skäl kan vara att nya mänskliga verksamheter tillkommit som kan misstänkas förändra påverkansbilden eller att övervakningen visar resultat som tyder på betydande påverkan. Grundvattenförekomsternas status ska följas upp genom övervakning enligt SGU:s föreskrifter om övervakning, SGU-FS 2014:1.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut