Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Användarstöd för geologiska frågor

Ändringslogg

Här finns information om när och hur vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten ändras.

24 augusti 2021

På sidan "Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering" togs en mening bort. Tidigare stod det, som kommentar till § 17, att om man har använt sig av undantag enligt Grundvattendirektivets artikel 6.3 ska det framgå.  

7 december 2020

På sidan "Ramdirektivet för vatten och svensk lagstiftning" gjordes ett tillägg av information i form av en mening om och en länk till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU om ändring av direktiv 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område.  

14 februari 2019

Vägledningen kompletterades med en ny text om tillförlitlighet vid statusklassificering. Informationen lades in under en ny underrubrik på sidan som heter Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering. Hänvisning till den nya texten gjordes från ett par andra sidor i vägledningen. 

27 november 2018

Webbportal med vägledning för vattenförvaltningen lanserades. Denna ersätter versionen från 2014. Inför lanseringen gjordes följande justeringar:

  • Komplettering så att gällande föreskrifter finns med på ett korrekt sätt.
  • Ett antal felaktiga referenser mellan avsnitt upptäcktes och justerades.
  • I stället för en referenslista lades länkar till relevanta referenser in direkt på den sida där de omnämns.
  • Vägledningen kompletterades med ett helt nytt avsnitt med fördjupad vägledning om grundvattenberoende ekosystem. 
  • Diverse småfel upptäcktes och korrigerades. 

September 2014

SGU gav ut en första sammanhållen version av vägledning för vattenförvaltning av grundvatten. Den publicerades som en pdf med namnet SGU-rapport 2014:31.

 

 

Senast ändrad 2021-08-24

Skriv ut