Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Om vägledningen Vattenförvaltning av grundvatten

Syfte, målgrupp, ordlista och ändringslogg är exempel på information som finns i det här avsnittet.

Enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) får SGU ta fram föreskrifter som rör grundvatten. Som ett stöd till dessa föreskrifter har SGU tagit fram detta vägledningsdokument. Vägledningen ska vara till hjälp vid tillämpningen av vattenförvaltningsförordningen och dess föreskrifter samt öka förståelsen för författningstextens betydelse och lagstiftningens krav. Avsikten är att beskriva och förtydliga innehållet i föreskrifterna och ge rekommendationer om hur arbetet praktiskt kan bedrivas. Målet är att säkerställa att svensk vattenförvaltning följer de intentioner som ramdirektivet för vatten har, och att nå en god och enhetlig tillämpning av svensk förvaltning av grundvattnet. Ambitionen är att så långt som möjligt återge det budskap som finns i europeiska vägledningsdokument inom den gemensamma genomförandestrategin (i så kallade CIS Guidance Documents) och på så sätt förmedla en EU-gemensam syn på genomförandet av vattendirektivets olika moment. Liksom andra vägledningar är denna inte rättsligt bindande och utesluter inte att man på andra sätt kan uppnå det resultat som är syftet med lagstiftningen.

Vägledningen riktar sig främst till vattenmyndigheterna och länsstyrelserna men även till kommuner, vattenråd och andra intresserade som arbetar enligt vattenförvaltningsförordningen eller på andra sätt bidrar till att målen för svensk vattenförvaltning nås.

Vägledningens uppbyggnad följer den i föreskrifterna, och varje paragraf följs av en text som förtydligar och utvecklar innehållet i paragrafen. I texten finns även förslag till genomförande, faktarutor och exempel. Dessa är tänkta att användas som stöd i vattenmyndigheternas praktiska genomförande av arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen.

En del av de tillvägagångssätt, arbetsmetoder och moment som beskrivs i vägledningen kan vara svåra att genomföra på grund av exempelvis otillräckliga övervakningsdata, men det är vägledningens mål att beskriva hur genomförandet är tänkt att gå till enligt ramdirektivet för vatten. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information