Vatten.

Grundvatten – geologisk data

SGU:s information om grundvatten är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är till exempel en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Grundvattennivåer

Geologiska data finns för både uppmätta och beräknade grundvattennivåer. Informationen kan användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar samt för miljöövervakning.

Grundvattenmagasin

Dataprodukterna om större grundvattenmagasin innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter. Där finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder. Dataprodukten Grundvattentillgång i små magasin visar en beräkning av grundvattentillgången för vattenförsörjning i Sverige med fokus på små grundvattenmagasin.

Grundvattenförekomster

Dataprodukten Grundvattenförekomster redovisar de områden med grundvatten i jord eller berg som omfattas av vattendirektivet.

Källor

Dataprodukten Källor innehåller information om naturliga grundvattenutflöden, och syftar till att presentera uppgifter om bland annat läge, flöde, geologisk miljö och i viss omfattning även vattenkvalitet.

Miljöövervakning grundvatten

Miljöövervakning – grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGU:s grundvattennät. Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod.

Hydraulisk konduktivitet i berg

Dataprodukten inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden. Produkten vänder sig framför allt till specialister inom hydrogeologi och kan användas som underlag för hydrogeologiska utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor att ha hänsyn till.

Vattenkvalitetsdata

Dataprodukten innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst.

Senast granskad 2024-06-13