2 november 2023

Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

Kaunis Iron AB har den 15 november 2022 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning

Kaunis Iron AB har den 15 november 2022 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionerna Tapuli K nr 1 och 2 samt Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Ärendets beteckning är BS 23-709-2022.

Sammanträde med berörda fastighets- och sakägare hålls på Folkets hus i Pajala, torsdagen den 7 december 2023 kl. 9.00.

Syftet med ansökan är att bolaget behöver ta mark i anspråk för utbyggnad av gruvans sanddeponi med tillhörande klarningsmagasin samt för en säkerhetszon mot stenkast från den planerade brytningen. Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten i Luleå.

Berörda kända fastighets- och sakägare delges kallelsen per post. Övriga informeras om sammanträdet genom denna kungörelse.

Senast granskad 2023-11-02