Ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd

En innehavare av ett undersökningstillstånd kan välja att överlåta ett undersökningstillstånd till ett annat bolag eller privatperson.

Nedan handlingar ska lämnas in till Bergsstaten i samband med ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd:

Anmälan ska vara signerad av behörig firmatecknare.

Uppgifter om sökandens och förvärvarens namn, hemvist och adress samt kontaktpersoner, om sökanden eller förvärvaren är juridiska personer.

Förteckning över berörda sak- och fastighetsägare.

En plan för hur förvärvarens undersökningsarbete ska bedrivas samt om sina möjligheter att fullfölja planen.

En kopia av beslutet av undersökningstillståndet skall fogas till ansökan.

 

Blankett för ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd är under framtagande och kommer länkas in här när den är färdigställd.

 

Övrig information:

En ansökan om medgivande till överlåtelse behöver inte i ansökningstillfället vara underskriven av både sökanden och förvärvaren. Dock ska ett avtal som visar när överlåtelsen skett vara underskriven av båda parter och skickas in till Bergsstaten när överlåtelsen genomförts.

Sökanden skall betala ansökningsavgift med 500 kronor per påbörjat område på 2000 hektar. Avgiften skall betalas när ansökan ges in till bergmästaren.

Senast granskad 2024-02-13