Bild på björkskog i fjällen.

Lagen om konsultationsordning

Lagen om konsultationsordning i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket trädde i kraft den 1 mars 2022.

Regeringen och myndigheter – bland annat Bergsstaten – påverkas av den nya lagen. Det betyder att Bergsstaten från och med den 1 mars 2022 ska konsultera samiska företrädare i vissa frågor som kan få särskild betydelse för samerna.

I första hand ska Bergsstaten konsultera Sametinget och samebyar, men det kan också bli fråga om konsultation med andra samiska organisationer. Samiska företrädare har också rätt att själva initiera konsultationer i ärenden av särskild betydelse för dem.

I första hand kommer konsultationsförfrågningar att skickas ut i ärenden om bearbetningskoncessioner och fastställelse av arbetsplan. Det kan även bli aktuellt i andra ärendetyper hos Bergsstaten.

Konsultationsskyldigheten gäller i ärenden som kommit in till Bergsstaten från den 1 mars 2022.

Hur går konsultationen till?

Om konsultationslagen blir aktuell i ett ärende hos Bergsstaten kommer Bergsstaten att skicka en förfrågan till den/de samiska företrädare som berörs, om denne önskar konsultation. Om svar uteblir inom angiven tid, betraktar Bergsstaten det uteblivna svaret som att den samiska företrädaren avstår konsultation. Bergsstaten fortsätter då handläggning av ärendet. Om den samiska företrädaren önskar konsultation påbörjas konsultation så snart som möjligt.

Den samiska företrädaren får lämna önskemål på form av konsultation, det vill säga skriftligen eller muntligen. Bergsstaten avgör på vilket sätt konsultationen ska genomföras, men ska tillgodose den samiska företrädarens önskemål så långt det är möjligt och lämpligt. Om inget önskemål lämnas kommer konsultationen att ske skriftligen.

Eftersom Bergsstatens ärendehandläggning sker genom ansökan från tredje part, blir ärendena flerpartsärenden. Det blir således Bergsstatens uppgift att hjälpa de samiska företrädarna och tredje part att uppnå enighet och samtycke i ärendet. Om det inte uppnås enighet eller samtycke mellan parterna i ärendet beslutar Bergsstaten när konsultationen avslutas.

Begära konsultation

Samiska företrädare har rätt att begära en så kallad konsultation. Det betyder att de kan kontakta oss i ärenden som de anser har särskild betydelse för dem.

Begäran skickas in digitalt till Bergsstaten: mineinspect@bergsstaten.se. Av begäran ska det tydligt framgå i vilket ärende som konsultation begärs och kontaktuppgifter till den samiska företrädaren. Skriv ”Begäran om konsultation” i ämnesraden.

Samiska organisationer kan - med hänsyn till deras ändamål i stadgarna - lämna in önskemål till Bergsstaten om att bli konsulterade i ärenden av särskild betydelse. Organisationen ska då anmäla vilka frågor de önskar bli konsulterade i och skicka in sina stadgar till Bergsstaten.

Anmälan och stadgar skickas in digitalt till Bergsstaten: mineinspect@bergsstaten.se. Skriv ”Anmälan om intresse av konsultation” i ämnesraden.

Mer information

Vill du veta mer om beslutet om konsultationsordningen? Mer information finns hos Sametinget.

Konsultation med Sametinget på Sametingets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-27