Prövning innan en gruva får starta

1. Undersökningstillstånd, ger ensamrätt att få undersöka och företräde till eventuella fynd

Bergmästaren

2. Undersökningsarbete ska ske i enlighet med bestämmelser om skydd för miljön med mera:

Länsstyrelsen med flera.

3. Undersökningsarbete får endast ske i enlighet med en gällande arbetsplan:

Tillståndshavaren upprättar. Markägarna får invända mot arbetsplanen

4. Bearbetningskoncession (med MKB och prövning av 3–4 kap. miljöbalken):

Bergmästaren, samråd med länsstyrelsen. Regeringen är beslutande i ärenden som är särskilt betydelsefulla från allmän synpunkt eller vid oenighet med länsstyrelsen.

5. Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken:
Mark- och miljödomstolen

6. Tillträde till den mark som behövs (markanvisning):
Bergmästaren med gode män beslutar om överenskommelse ej nåtts.

7. Bygglov m.m. enligt plan- och bygglagen:
Kommunen (BN)