Vy över fjäll.

Foto: Gunnel Ransed/SGU

Sammanfattning av regelsystemet

Här sammanfattas prövningsprocessen från undersökning till gruva. Uppräkningen är inte avsedd att vara uttömmande.

Prövning innan en gruva får starta

1. Undersökningstillstånd, ger ensamrätt till undersökningsarbete inom ett bestämt område och företräde till eventuella fynd

Bergmästaren

2. Undersökningsarbete ska ske i enlighet med bestämmelser om skydd för miljön med mera:

Länsstyrelsen med flera.

3. Undersökningsarbete får endast ske i enlighet med en gällande arbetsplan:

Tillståndshavaren upprättar. Markägarna kan inom viss tid invända mot arbetsplanen

4. Bearbetningskoncession, rätt till utvinning och tillgodogörande av ett koncessionsmineral:

Bergmästaren - Samråd med länsstyrelsen.

- Regeringen är beslutande i ärenden där frågan om koncession är särskilt betydelsefull från allmän synpunkt, samt i ärenden där bergmästaren finner skäl att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit.

5. Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken:

Mark- och miljödomstolen 

6. Tillträde till den mark som behövs (markanvisning):

Bergmästaren 

7. Bygglov m.m. enligt plan- och bygglagen:

Kommunen (BN)

Senast granskad 2024-02-26