Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. En annan viktig uppgift är att utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen (1991:45). Bergsstaten informerar också om lagstiftningen och om pågående prospektering och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänheten.

Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen.

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU) men har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning.

Organisationsschema (öppnas i nytt fönster) 

Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning (nytt fönster)

Bergsstaten – en modern beslutsinstans med anor

Bergsstaten grundades redan 1637 under Axel Oxenstiernas ledning, och firade alltså 375-årsjubileum 2012. Bergsstaten är därmed en av de äldsta statliga verksamheterna i Sverige. Tidigare var bergmästarämbetet uppdelat i flera distrikt, men sedan 1998 är Bergsstaten samlad med hela landet som verksamhetsområde, med en bergmästare som chef.

Bergmästaren var tidigare ordförande i bergstinget, som var en domstol som dömde i gruvrelaterade rättstvister. Även idag avgör Bergsstaten tvister mellan markägare och gruvbolag.