För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Om gamla gruvhål

På flera ställen i Sverige finns gamla gruvhål som är lämningar av för länge sedan nedlagda gruvor. Den som ägde gruvan, ett företag eller en privatperson, finns inte längre. Ansvarsförhållandena är inte helt klara. I stort sett gäller följande.

Vem har ansvar för gamla gruvhål när en gruvrättighet har upphört?

Att gruvrättigheter upphört innebär att marken återgått till markens ägare. Ett visst förstahandsansvar lär alltid markägaren ha. Det gäller för sådana faror för människor eller djur på hans eller hennes mark som människor åstadkommit. Det här ansvaret följer av allmänna rättsprinciper oavsett om farorna orsakas av gamla gruvhål eller av något annat.

Kommunerna har en allmän skyldighet att verka för att åstadkomma skydd mot olyckor inom den egna kommunen. Kommunen har dock inte skyldighet att överta någon annans ansvar.

Staten har också ett ansvar beträffande gamla gruvhål. Det ansvaret ligger hos länsstyrelsen och polisen. Om ett övergivet gruvhål är en uppenbar fara för människa eller husdjur är det tillåtet att på statsverkets bekostnad anordna stängsel kring gruvhålet. Stängslets huvudsakliga ändamål är att tydligt märka ut faran. Det är polismyndighetens skyldighet att utreda ärendet och bekosta utförandet. Länsstyrelsen beslutar och ombesörjer utförandet. En praxis som nu kan sägas gälla vid tillämpningen av beslutet är att polismyndigheten arbetar fram en praktisk lösning.  Den lösningen består i att markägaren, kommunen, polismyndigheten och länsstyrelsen tar var sin del av ansvaret.

En gammal gruva kan vara en fornlämning

Observera att vad som återstår av en gruva kan vara en fornlämning (länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för fornlämningar). Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ändra eller skada en fornlämning.

Vem har ansvar när gruvrätten fortfarande gäller?

De gruvhål som avses i texten ovan är sådana som det inte längre finns någon gällande gruvrätt för. Om ett utmål (det vill säga arbetsområde för gruvdrift enligt äldre gruvdriftslagstiftning) eller en bearbetningskoncession däremot skulle gälla och marken är anvisad eller att anse som anvisad är det innehavaren av denna rättighet som bär ansvar för stängsel. Detta enligt 5 kap. 9 § minerallagen (1991:45).

Läs mer

Gamla gruvhål i Bergslagen – studie av säkerhetsåtgärder vid nedlagda gruvor (pdf, nytt fönster)
Ett examensarbete vid Bergsskolan i Filipstad.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn