Instängslat gammalt gruvhål

Gammalt gruvhål

Om gamla gruvhål

Med gamla gruvhål avses lämningar av nedlagda gruvor som varit i drift för länge sedan. Den som ägde rättigheten till gruvan, ett företag eller en privat person, finns inte längre. Dessa gruvhål förekommer inom flera områden i Sverige. Ansvarsförhållandena är inte helt klara. I stort sett gäller följande:

Vem har ansvar för gamla gruvhål när en gruvrättighet har upphört?

Att gruvrättigheter upphört innebär att marken återgått till den som tidigare haft rättigheter för marken (markägaren). Ett visst förstahandsansvar tillfaller markägaren och gäller sådana faror för människor och djur på han eller hennes mark som åstadkommit av antropogena processer bland annat gruvdrift. Det här ansvaret följer av allmänna rättsprinciper oavsett om farorna orsakas av gamla gruvhål eller av något annat.

Kommunerna har en allmän skyldighet att verka för att åstadkomma skydd mot olyckor inom den egna kommunen. Kommunen har dock inte skyldighet att överta någon annans ansvar.

Staten har ett ansvar beträffande gamla gruvhål och det ansvaret ligger hos länsstyrelsen och polisen. Om ett övergivet gammalt gruvhål utgör en uppenbar fara för människor eller husdjur är det tillåtet att på statsverkets bekostnad anordna stängsel kring gruvhålet. Stängslets huvudsakliga ändamål är att tydligt märka ut faran. Det är polismyndighetens skyldighet att utreda ärendet och bekosta utförandet. Länsstyrelsen beslutar och ombesörjer utförandet. En praxis som nu kan sägas gälla vid tillämpningen av beslutet är att polismyndigheten arbetar fram en praktisk lösning. Den lösningen består i att markägaren, kommunen, polismyndigheten och länsstyrelsen tar var sin del av ansvaret.

En gammal gruva kan vara en fornlämning

Det som återstår av en gammal gruva kan vara klassificerad som en fornlämning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för fornlämningar. Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ändra eller skada en fornlämning.

Vem har ansvar vid gällande gruvrättigheter?

Gamla gruvhål som avses i texten ovan är sådan som det inte längre finns en giltig gruvrättighet eller rättighetsinnehavare för. Däremot, om ett tillstånd för bearbetningskoncession eller ett utmål (arbetsområdet enligt äldre gruvlagstiftning) är gällande kan innehavaren av tillståndet ta mark i anspråk för bearbetning eller sammanhängande gruvverksamhet, och då är det nuvarande innehavare av tillstånden som bär ansvar för verksamheten samt övriga säkerhetsåtgärder för verksamheten, bland annat stängsel. Detta enligt 5 kap. 9 § minerallagen (1991:45).

Läs mer

Gamla gruvhål i Bergslagen – studie av säkerhetsåtgärder vid nedlagda gruvor (pdf, nytt fönster)
Ett examensarbete vid Bergsskolan i Filipstad.

Senast granskad 2024-02-26