• Tidpunkt för inspektionen bestäms i samråd med tillståndshavaren d v s gruvföretaget.

  • Gruvföretaget får i förväg skriftlig information om vad inspektionen kommer att omfatta t ex kortfattad aktuell information från bolaget, gruvverksamheten, ekonomiska säkerheter, villkoren i koncessionen/-erna, produktion och planer, geologi och gruvmätning och gruv- eller fältbesök.

  • Inspektionen omfattar bland annat att verksamhetsutövaren följer bestämmelserna i minerallagen om hur bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får utföras.

  • Uppföljning av eventuella ärenden från tidigare inspektioner.

  • Bergmästaren upprättar minnesanteckningar vid inspektionen som översänds till gruvföretaget för påseende och eventuella synpunkter och minnesanteckningarna skickas sedan efter justering i dess slutliga skick till gruvföretaget.

  • Gruvinspektionen avslutas när minnesanteckningarna har översänts till gruvföretaget eller om inspektionen föranleder åtgärder när dessa åtgärder är utförda av verksamhetsutövaren.

  • Åtgärder som uppmärksammas av bergmästaren vid en gruvinspektion kan alternativt behandlas inom ramen för ett separat nytt tillsynsärende.