Borrkärneskanning

SGU

Tillsyn av gruva i drift

Bergsstaten besöker alla verksamma gruvor en gång per år för en inspektion/tillsyn. Under tillsynsbesöket går man igenom nedanstående punkter. Inspektionen omfattar bland annat att verksamhetsutövaren följer bestämmelserna i minerallagen om hur bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får utföras.

  • Tidpunkt för inspektionen bestäms i samråd med tillståndshavaren d v s gruvföretaget.

  • Gruvföretaget får i förväg skriftlig information om vad inspektionen kommer att omfatta. Exempelvis en kortfattad aktuell information från företaget, uppföljning av gruvverksamheten, säkerhet (ex stängsel) och säkringsmaterial, utförda och planerade aktiviteter av prospekteringsundersökningar, uppföljning av tillstånd och villkor samt ett gruv- eller fältbesök på området.

  • Uppföljning av eventuella ärenden från tidigare inspektioner.

  • Bergmästaren upprättar minnesanteckningar vid inspektionen som översänds till gruvföretaget för påseende och eventuella synpunkter. Minnesanteckningarna skickas sedan efter justering i dess slutliga skick till gruvföretaget.

  • Gruvinspektionen avslutas när minnesanteckningarna har översänts till gruvföretaget eller om inspektionen föranleder åtgärder när dessa åtgärder är utförda av verksamhetsutövaren.

  • Åtgärder som uppmärksammas av bergmästaren vid en gruvinspektion kan alternativt behandlas inom ramen för ett separat nytt tillsynsärende.

Senast granskad 2024-02-26