Enligt 15 kap. 1 § minerallagen har bergmästaren tillsyn över att minerallagen och de villkor och föreskrifter som meddelats med stöd  av den efterlevs.

För närvarande bedrivs tillsynen såväl efter klagomål från enskilda som egeninitierat när vi har eller får anledning att undersöka förhållandena i samband med undersökningsarbeten eller gruvverksamhet.

Vi delar upp tillsynsärendena efter prospektering respektive gruvdrift. De årligen återkommande gruvinspektionerna är en del i tillsynen av gruvverksamhet.

Förhållanden som kan föranleda tillsynsvisa ingripanden från Bergsstaten är till exempel:

  • om en tillståndshavare utför undersökningsarbeten utan gällande arbetsplan eller utan att ekonomisk säkerhet har ställts.
  • om en verksamhetsutövare inte följer villkor meddelade i bearbetningskoncession.