Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om förlängning av redan utfärdade undersökningstillstånd. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format *

Omslag-ansökan-förlängning.png

Ansökan om förlängd giltighetstid görs genom blanketten; Ansökan förlängning.

En ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett undersökningstillstånd skall vara åtföljd av en redogörelse för utförda undersökningsarbeten samt, om bergmästaren begär det, en plan för hur undersökningsarbetet skall bedrivas under den begärda förlängningstiden samt en utredning om sökandens möjligheter att fullfölja planen. 

Om ändamålsenligt arbete inte har utförts under tillståndstiden skall sökanden redogöra för orsakerna till detta.

Om en ansökan om förlängning av giltighetstiden endast avser en del av det ursprungliga undersökningsområdet skall beskrivning och karta över det sökta området fogas till ansökan. 

* Kom ihåg att spara ner blanketterna i ett ej ifyllbart format innan dessa skickas in till Bergsstaten.

 

Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd enligt minerallagen (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning vid förlängning av del av undersökningstillståndet (nytt fönster)

Bilaga 2 – Tabeller över samtliga berörda och ej längre berörda fastighetsägare respektive övriga sakägare (nytt fönster)

Bilaga 3 – Redogörelse för utfört undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 4 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)


Samtliga blanketter för förlängning av undersökningstillstånd (i zip-format)

Mallar

Mall Fastighetsägarförteckning

Mall Sakägarförteckning

Kalkyl för avgiftsberäkning


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-09