Särskilda minerallagar finns i alla länder med liknande geologiska förutsättningar som Sverige. De äldsta kända gruvrättsliga bestämmelserna i Sverige är från 1300-talet. Anledningen till att vi har en minerallag och en mineralpolitik är att det finns ett gemensamt intresse av att nyttja våra mineraltillgångar och att det sker på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till konsekvenserna för andra verksamheter och för natur- och kulturmiljön.

Tillståndsgivningen enligt minerallagen regleras ingående också genom miljöbalken och plan- och bygglagen. Tillsammans med flera andra lagar som tillämpas parallellt med minerallagen skapar lagstiftningen ett ramverk som reglerar utvinning av de mineral som är svåra att hitta och där prospekteringen är en kostnadskrävande högriskverksamhet.

Unik berggrund

Sverige har en unik berggrund med stor potential för att finna och utvinna de mineral vi är beroende av.

Idag är svensk mineralutvinning en viktig bas för export. Mineralutvinningen minskar landets sårbarhet vid kriser i den internationella handeln. Mineralsektorn är dessutom mycket viktig för sysselsättningen i vissa regioner och har stor betydelse för utvecklingen av den svenska gruvutrustningsindustrin.

Varför behövs gruvor?

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Tillgången på och kunskapen om hur man kan använda malm och mineral har i stor utsträckning bidragit till det välstånd vi idag har i Sverige. Det moderna samhällets tekniska produkter, bland annat den som är energieffektiv och miljövänlig, är helt beroende av tillgången till metaller och mineral. Till exempel innehåller en mobiltelefon ett 40-tal viktiga metaller och mineral och en miljöbil innehåller nästan 15 kg sällsynta jordartsmetaller. Det är mineralnäringen som försörjer industrin med viktiga metaller och mineral.

I allas intresse

Att undersöka berggrunden och ibland de jordar som täcker den, kallas för prospektering. Prospektering ger kunskaper som kan vara till nytta för samhället eller för företagen i framtiden. Därför ska den som prospekterar lämna den insamlade informationen till staten så att den blir till fortsatt nytta för samhället.

Sverige har haft minerallagar i många hundra år. Idag bidrar företagen som arbetar med mineralutvinning direkt ekonomiskt till det svenska samhället genom att betala skatter, avgifter och mineralersättning till både staten och till markägaren.