Hausmannittvilling

Foto: Erik Jonsson, SGU.

Tillsyn av prospektering efter anmälan

Behandlingen av ett tillsynsärende av prospektering kan innehålla följande moment

  • Ett nytt tillsynsärende inleds om bergmästaren anser att anmälan föranleder utredning.

  • Utredningen påbörjas genom skriftlig kommunicering med den som är innehavare till undersökningstillståndet och vidare kommunicering med anmälaren och eventuella övriga berörda som kan vara fastighets- eller sakägare.

  • Om bergmästaren anser att det är befogat genomförs en besiktning av det tillståndsområde som anmälan omfattar.

  • När utredningen av ärendet är klart kan bergmästaren besluta att avskriva ärendet från vidare handläggning. Alternativt kan tillståndshavaren få föreläggande om att vidta åtgärder eller så kan fortsatta arbeten inom området förbjudas.

Senast granskad 2024-02-26