21 mars 2024

Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

Kaunis Iron AB har den 27 juni 2023 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionen Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun

Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

Kaunis Iron AB har den 27 juni 2023 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionen Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Ärendets beteckning är BS 23-570-2023.

Sammanträde med berörda fastighetsägare och övriga innehavare av särskild rätt till marken hålls på Folkets hus i Pajala, torsdag den 2 maj 2024, kl 8.30.

Syftet med ansökan är utvidgning av Tapuli-gruvan i form av anläggning av dagbrott, gråbergsdeponi, industriområde, truckväg till gruvans anrikningsverk samt avskärande och uppsamlande diken inom det sökta området i Sahavaara.


Berörda fastighetsägare och övriga kända innehavare av särskild rätt till marken delges kallelsen per post. Delägare i samfälligheterna Kaunisvaara S:12, Kaunisvaara OUTR:3, OUTR:5, OUTR:14, OUTR:18, OUTR:26, OUTR:47, OUTR:49, OUTR:52, OUTR:55, OUTR:64, Kaunisvaara SAMF:65 och SAMF:66 i Pajala kommun samt delägare i 1916 års dikesföretag, 1933 års dikesföretag och dikesföretag 78284–8301 delges kallelsen genom denna kungörelse.

Senast granskad 2024-03-21