12 mars 2024

Ansökan om bearbetningskoncession

Bergsstaten har den 12 juni 2023 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende järn som förekommer i berggrunden, lantan och lantanider, skandium, yttrium och apatit från Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), 556001-5835, inom undersökningstillstånden Lappmalmen nr 1 och Lappmalmen nr 2.

Området som benämns ”Luossavaara K nr 2” ligger strax norr om Kiruna tätort och LKAB:s befintliga gruvindustriområde. Kirunas nya centrumkärna är belägen cirka tre kilometer sydost om den sökta koncessionen, i Kiruna kommun, Norrbottens län. Den sökta bearbetningskoncessionen omfattas av kraven på en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå, tel. 0920-23 79 00. Bergsstaten har remitterat ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen Norrbotten. Ny information i ärendet kommer hållas tillgängligt hos Bergsstaten.

Eventuella invändningar mot ansökan om bearbetningskoncession ska göras skriftligen till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och ska vara Bergsstaten tillhanda senast den 23 april 2024.

Eventuella invändningar mot miljökonsekvensbeskrivningen ska göras till Länsstyrelsen Norrbotten och ska vara Länsstyrelsen Norrbotten tillhanda senast den 23 april 2024.

Senast granskad 2024-03-12