31 mars 2023

Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

Copperstone Viscaria AB har den 30 juni 2021 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning

Copperstone Viscaria AB har den 30 juni 2021 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionerna Viscaria K nr 3, Viscaria K nr 4 och Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Ärendets beteckning är BS 23-452-2021.

Sammanträde med fastighets- och sakägarna hålls på Aurora Kultur & Kongress i Kiruna, torsdagen den 25 maj 2023 kl 09.30.

Syftet med ansökan är att bolaget behöver ta mark i anspråk med anledning av att de avser att återuppta gruvverksamhet vid Viscaria-gruvan. Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten i Luleå.

Berörda fastighetsägare och kända sakägare delges kallelsen genom vanlig delgivning med delgivningskvitto (per post).

Övriga informeras om sammanträdet genom denna kungörelse.

Senast granskad 2023-03-31