6 mars 2023

Ansökan om bearbetningskoncession

Bergsstaten har den 13 januari 2022 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende guld från Björkdalsgruvan AB inom undersökningstillståndet Björkdal nr 31.

Området som benämns ”Kvarnforsliden K nr 2” är beläget i omedelbar anslutning till Björkdalsgruvan AB:s befintliga gruvområdes östra delar, ca 35 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den sökta bearbetningskoncessionen omfattas av kraven på en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå, tel. 0920-23 79 00. Bergsstaten har remitterat ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen Västerbotten. Ny information i ärendet kommer hållas tillgängligt hos Bergsstaten.

Eventuella invändningar mot ansökan om bearbetningskoncession ska göras skriftligen till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och ska vara Bergsstaten tillhanda senast den 7 april 2023.

Eventuella invändningar mot miljökonsekvensbeskrivningen ska göras till Länsstyrelsen Västerbotten och ska vara Länsstyrelsen Västerbotten tillhanda senast den 7 april 2023.

Senast granskad 2023-03-06