25 september 2023

Ansökan om markanvisning

Bergsstaten har den 9 december 2022 mottagit en ansökan om markanvisning från Luossavaara-Kiirunavaara AB till förmån för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun

Bergsstaten har den 9 december 2022 mottagit en ansökan om markanvisning enligt minerallagen från Luossavaara-Kiirunavaara AB (sökanden) till förmån för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun (Dnr BS 23-764-2022).

Fastighetsägare och rättighetshavare inom ansökt område underrättas om ansökningarna per post.

Ansökan avser delar av gamla centrum där sökanden behöver ta mark i anspråk på grund av risk för ras och sättningar med anledning av gruvbrytningen. Vid en markanvisningsförrättning avgörs frågor om mark eller annat utrymme får tas i anspråk för gruvändamål. Bland annat prövas frågan om mark kan anvisas inom 200 meter från bostadshus eller andra allmännyttiga lokaler. Boende och innehavare av allmännyttiga lokaler inom 200 meter utanför ansökt område underrättas om ansökan genom denna kungörelse. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten.

Eventuella synpunkter på ansökan ska göras till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och vara myndigheten tillhanda senast den 13 oktober 2023.

Delgivning av beslut i ärendet kommer att ske genom vanlig delgivning och kungörelsedelgivning.

Senast granskad 2023-09-25