Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Oorganiska ämnen – klassindelning

Tillståndsklasser för oorganiska ämnen

På denna sida visas klassindelning för samtliga parametrar som tas upp i under Grundvattnets kvalitet – oorganiska ämnen i en sammanställd tabell. För allmän information om tillståndsklasserna, se sidan Tillståndsklasser under Om handledningen. Tillståndsklasserna framgår även på sidorna Tillståndsklasser och effekter under varje enskild parameter.

Tabellerna med tillståndsklasser kan laddas ner i pdf- och xlsx-format längst ner på denna sida.  

Sammanställning av bedömningsgrundernas klassindelning för oorganiska ämnen, inklusive fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska parametrar. Skalan för bedömning av grundvattnets tillstånd är för flertalet parametrar indelad i fem klasser: (1) – Mycket låg halt till (5) – Mycket hög halt (eller motsvarande). Mätvärden som sammanfaller med en klassgräns placeras i den högre klassen.

Kategori Parameter Enhet Tillståndsklass
1 2 3 4

5

Försurning

Alkalinitet

mg/l

>180

60–180

30–60

10–30

≤10

pH

 

>8,5

7,5–8,5

6,5–7,5

5,5–6,5

≤5,5

Redox

 

Redox

Klass

Aeroba

Svagt aeroba

Svagt anaeroba

Anaeroba

Bland-vatten

Syre

mg/l

>10

7,5–10

5–7,5

2,5–5

≤2,5

Partiklar och naturliga organiska ämnen

CODMn

mg O2/l

<0,5

0,5–2

2–4

4–8

≥8

TOC alt. DOC

mg/l

<0,5

0,5–2,5

2,5–5

5–10

≥10

Färg

mg Pt/l

<5

5–15

15–30

30–60

≥60

Turbiditet

FNU

<0,5

0,5–1,5

1,5–3

3–6

≥6

Salt

Klorid

mg/l

<5 (a);

5-20 (b)

20–50

50–100

100–300

≥300

Konduktivitet

mS/m

<10 (a);

10-25 (b)

25–50

50–75

75–150

≥150

Sulfat

mg/l

<5 (a);

5-10 (b)

10–25

25–50

50–100

≥100

Kväve

Ammonium

mg/l

<0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

0,5–1,5

≥1,5

Nitrat

mg/l

<2

2–5

5–20

20–50

≥50

Nitrit

mg/l

<0,01

0,01–0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Metaller

 

 

Aluminium

mg/l

<0,01

0,01–0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Järn

mg/l

<0,1

0,1–0,2

0,2–0,5

0,5–1

≥1

Mangan

mg/l

<0,05

0,05–0,1

0,1–0,3

0,3–0,4

≥0,4

Metaller

 

 

 

Bly

µg/l

<0,5

0,5–2

2–5

5–10

≥10

Kadmium

µg/l

<0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

0,5–1

≥1

Kvicksilver

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,05

0,05–0,5

≥0,5

Uran

µg/l

<5

5–10

10–15

15–30

≥30

Metaller

 

 

 

Koppar

mg/l

<0,005

0,005–0,01

0,01–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Krom

µg/l

<0,5

0,5–5

5–10

10–25

≥25

Nickel

µg/l

<0,5

0,5–2

2–10

10–20

≥20

Zink

mg/l

<0,005

0,005–0,01

0,01–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Halvmetaller

Antimon

µg/l

<0,1

0,1–0,5

0,5–5

5–10

≥10

Arsenik

µg/l

<1

1–2

2–5

5–10

≥10

Bor

mg/l

<0,01

0,01–0,1

0,1–0,5

0,5–1,5

≥1,5

Baskatjoner

Kalcium

mg/l

<10

10–20

20–60

60–100

≥100

Kalium

mg/l

<3

3–6

6–12

12–25

≥25

Magnesium

mg/l

<2

2–5

5–10

10–30

≥30

Natrium

mg/l

<5

5–10

10–50

50–100

≥100

Totalhårdhet

mg Ca/l

<15

15–35

35–70

70–150

≥150

Totalhårdhet

°dH

<2,1

2,1–4,9

4,9–9,8

9,8–21

≥21

Övriga oorganiska ämnen

Fluorid

mg/l

<0,4

0,4–0,8

0,8–1,5

1,5–4

≥4

Fosfat

mg/l

<0,02

0,02–0,04

0,04–0,1

0,1–0,6

≥0,6

Selen

µg/l

<1

1–2

2–10

10–20

≥20

Radioaktiva ämnen

Radon

Bq/l

<50

50–100

100–500

500–1000

≥1000

Mikrobiologi

E.coli

/100 ml

<1

1–10

10–20

20–100

≥100

Koliforma

/100 ml

<1

1–10

10–50

50–500

≥500

Mikroorg.

/ml

<1

1–10

10–100

100–1000

≥1000

Temperatur

Förändring

ΔT, °C

<0,5

0,5–2

2–5

5–10

≥10

Motsvarande tabell med tillståndsklasser för organiska ämnesgrupper finns på sidan Organiska ämnesgrupper – klassindelning.

Ladda ner tabellerna med tillståndsklasser i pdf-format

Ladda ner tabellerna med tillståndsklasser i xlsx-format

Senast ändrad 2024-02-14

Skriv ut