Undersökningstillstånd

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna undersökningstillstånd för åren 2000 - 2017. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

Förlängning av undersökningstillstånd

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna förlängningsansökningar för åren 2000 - 2017. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

Bearbetningskoncessioner

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om bearbetningskoncession, antal beviljade och avslagna bearbetningskoncessioner för åren 2000 - 2017. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

 Mineralersättning

Bearbetningskoncessioner beviljade från och med 1 maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning. Ersättningen motsvarar två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten. I början av varje kalenderår tas underlag in från koncessionshavarna på brutet och uppfordrat mineral föregående år, det vill säga beslut om mineralersättning för år 2015 sker under 2016.

 Avgifter enligt minerallagen

I samband med ansökningar om undersökningstillstånd enligt minerallagen tas avgifter ut.

I Ansökningsavgift ingår, förutom ansökningsavgift vid ansökan om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd, även ansökningsavgift vid bearbetningskoncession. Ansökningsavgifter återbetalas inte.

Undersökningsavgift och förlängningsavgift, avgiftens storlek beror på storleken på det sökta området och vilket koncessionsmineral ansökan avser. Avgiften ökar med tillståndets ålder.

 Försvarsavgift (försvar av utmål) är en avgift enligt den gamla lagstiftningen. Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning. Det är en årlig avgift som utmålshavaren får betala så länge utmålet består.

Markanvisningsavgift, vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr.

Frånträdande av undersökningstillstånd, en innehavare av undersökningstillstånd kan anmäla frånträdande av undersökningstillståndet innan giltighetstiden gått ut. Återbetalning görs inte för det första året och för tiden därefter endast för hela tolvmånadersperioder och hela hektar.