1. Inom nationalpark: undersökningsarbete får ej äga rum.
  2. Inom natur- eller kulturreservat: arbete får inte äga rum i strid med föreskrifterna.
  3. Om Natura 2000-område berörs: tillstånd krävs för arbeten som på ett betydande sätt påverkar miljön.
  4. Inom så kallade obrutna fjällområden: medgivande av länsstyrelsen krävs.
  5. Om "väsentlig ändring av naturmiljön" kan uppstå: anmälan till länsstyrelsen för samråd krävs.
  6. För områden tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer.
  7. Inom 200 meter från bostadsbyggnad, industriell anläggning eller vissa andra speciella byggnader: medgivande från bergmästaren krävs.
  8. Inom 30 meter från allmän väg, järnväg eller allmän flygplats: medgivande från bergmästaren krävs.
  9. Terrängkörning på barmark eller på snötäckt åker och ungskog som kan skadas: förbud om inte länsstyrelsen meddelat undantag.
  10. Att rubba, ändra eller skada en fornlämning: förbud utan länsstyrelsen tillstånd.
  11. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser: medgivande från bergmästaren krävs.