Sten av järnmalm

Sten av järnmalm

Anders Damberg

Förutsättningar för undersökningsarbeten

En första förutsättning för undersökningsarbeten är en gällande arbetsplan och att en ekonomisk säkerhet har ställts. För att skydda miljö och andra allmänna intressen gäller bland annat följande:

  1. Inom nationalpark: undersökningsarbete får ej äga rum.
  2. Inom natur- eller kulturreservat: arbete får inte äga rum i strid med föreskrifterna.
  3. Om Natura 2000-område berörs: tillstånd krävs för arbeten som på ett betydande sätt påverkar miljön.
  4. Inom så kallade obrutna fjällområden: medgivande av länsstyrelsen krävs.
  5. Om "väsentlig ändring av naturmiljön" kan uppstå: anmälan till länsstyrelsen för samråd krävs.
  6. För områden tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer.
  7. Inom 200 meter från bostadsbyggnad, industriell anläggning eller vissa andra speciella byggnader: medgivande från bergmästaren krävs.
  8. Inom 30 meter från allmän väg, järnväg eller allmän flygplats: medgivande från bergmästaren krävs.
  9. Att rubba, ändra eller skada en fornlämning: förbud utan länsstyrelsen tillstånd.
  10. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser: medgivande från bergmästaren krävs.

Senast granskad 2024-03-06