Tillsyn av undersökningsarbete enligt Minerallagen

Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen.

Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen. Målsättningen med tillsynen är att prospektering ska utföras i enlighet med minerallagens bestämmelser och att störningar och missförhållanden ska minimeras. I en rapport föreslår Bergsstaten följande tillsynsmetodik:

1. Tillsynen av prospektörernas arbetsplaner bör förstärkas och göras mer systematisk. En utökad granskning bör ske av arbetsplanernas innehåll och på vilket sätt prospektörer kommunicerar arbetsplanen med berörda parter.
2. Den förebyggande tillsynen bör förbättras genom utökad information och rådgivning om minerallagen och vilka krav som ställs vid genomförande av undersökningsarbeten och upprättande av arbetsplaner. Systematiska insatser bör omfatta samtliga tillståndshavare men särskilt fokus bör ställas på nya aktörer på prospekteringsmarknaden.
3. Fältinspektioner bör genomföras för ett urval av undersökningsarbeten för att följa upp resultaten av prospekteringsverksamheten.

En utökad systematisk tillsyn enligt föreslagen metodik kräver förstärkning av Bergsstatens resurser. I rapporten presenteras exempel på olika ambitionsnivåer i tillsynen och behov av personella och finansiella resurser.

Läs rapporten här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-04-23