Sveriges lagbok liggandes på ett bord.

Foto: Erika Cassman, SGU

Tillsyn

Tillsynsverksamheten vid Bergsstaten

I enlighet med 15 kap. 1 § minerallagen ska tillsynen över efterlevnaden av minerallagen och de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, utövas av bergmästaren. Den tillsyn som bedrivs vid Bergsstaten avser kontroll av arbeten som utförs med stöd av undersökningstillstånd och bearbetningskoncession. Tillsynen kan initieras av bergmästaren. Den kan också vara en följd av anmälan från någon som anser att tillsyn är befogat. Bergmästaren genomför även årlig inspektion av alla gruvor som är i drift.

Efter avslutad utredning i ett tillsynsärende kan bergmästaren besluta att avskriva ärendet från vidare handläggning. Detta blir aktuellt om det har visat sig att kontrollen av verksamhetsutövaren inte föranleder någon åtgärd. Bergmästaren kan också avskriva ett tillsynsärende om innehavaren självmant under utredningen av ärendet, eller efter föreläggande, vidtar sådana åtgärder som bedöms tillräckliga.

Om utredningen i ett tillsynsärende föranleder åtgärder ger bestämmelserna i 15 kap. minerallagen bergmästaren befogenhet att meddela föreläggande att vidta nödvändiga åtgärder. Följer en tillståndshavare inte vad som föreskrivs i ett föreläggande kan bergmästaren förelägga vite.

Finner bergmästaren att en tillståndshavare bedriver arbeten på sådant sätt att det uppkommer fara för allmänt eller enskilt intresse får bergmästaren förbjuda arbetet. Ett sådant beslut gäller omedelbart och kan verkställas. 

I 15 kap. 6 § minerallagen anges de brott mot minerallagens bestämmelser som kan leda till straffansvar. Exempelvis kan den som påbörjar undersökningsarbeten utan att ha en gällande arbetsplan eller utan att ha ställt föreskriven säkerhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Bergmästarens beslut i frågor som gäller tillsyn får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Läs mer om hur behandlingen av ett tillsynsärende vid Bergsstaten som avser årlig gruvinspektion respektive tillsyn av prospektering kan gå till.

Tillsyn av gruva i drift

Tillsyn av prospektering efter anmälan

Senast granskad 2024-02-26