Frågor och svar

 • Gruvor

  • Vad gäller vid överlåtelse av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner?

   Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av Bergsstaten. Förvärvaren av ett undersökningstillstånd måste ha möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning och får inte tidigare ha visat sig olämplig att bedriva undersökning.

   Precis som gäller annars när någon ansöker om olja, gas eller diamant krävs för sådan överlåtelse att förvärvaren är lämplig att bedriva sådan undersökning.

   Överlåtelse av bearbetningskoncession får beviljas om förvärvaren är lämplig och fyndighetens belägenhet och art inte i och för sig utgör hinder.

   Tillstånden övertas i oförändrat skick, det vill säga giltighetstiden räknas från det att tillståndet eller koncessionen ursprungligen meddelades.

  • Stämmer det att det är billigt att prospektera eller bedriva gruvverksamhet i Sverige?

   Internationella jämförelser är generellt svåra att göra, eftersom förhållandena och regleringen varierar stort mellan och inom länder.

   I federala länder kan ”återbäringen” till staten i form av bolagsskatt, vinstskatt, gruvskatt, royalties eller mineralersättning variera från delstat till delstat.

   I vissa länder är det olika regler om marken är privatägd eller statligt ägd, eller om verksamheten bedrivs inom ett visst område.

  • Mineralersättning – vad gäller, hur räknas den fram?

   Mineralersättning beräknas på bearbetningskoncessioner som trätt i kraft efter 1 maj 2005, då bestämmelserna om mineralersättning infördes.

   Av 7 kap. 7 § minerallagen framgår att ersättningen ska motsvara 2 promille (0,2 procent) av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten. 

   I 48 § mineralförordningen (1992:285) finns detaljerade uppgifter om hur priset för mineral ska räknas fram.

   Bergsstaten inhämtar årligen uppgifter från koncessionshavarna och beslutar om mineralersättningen, som sedan betalas ut av koncessionshavarna. Den andel som går till staten sätts in på ett konto hos SGU.

  • Vad innebär delgivning? Vad är ett delgivningskvitto?

   Ett delgivningskvitto kan följa med ett brev som du får av Bergsstaten. Du ska skriva under kvittot och skicka tillbaka det som ett bevis på att du tagit emot brevet.

   Att du skriver under är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i brevet.

   Om du inte skickar in något delgivningskvitto kan Bergsstaten skicka ut en delgivningsman, det vill säga en person som besöker dig i ditt hem eller på din arbetsplats, för att få kvittot underskrivet.

   Använd gärna det förtryckta bladet för att skicka tillbaka kvittot. Om delgivningskvittot kommer bort kan du skriva ett eget. Det kan se ut ungefär så här:

   "Härmed kvitterar jag att jag tagit emot beslutet med diarienummer xx-yyyyy-xx.

   Din underskrift

   Namnförtydligande, adress och telefonnummer"

  • Vem ansvarar för gamla gruvhål?

   Om ingen verksamhetsutövare finns kvar är det (om någon) i första hand markägaren som ansvarar. Polismyndigheten, länsstyrelsen och kommunen kan ha vissa uppgifter.

   Läs mer om gruvor på vår webbplats.

 • Prospektering

  • Vad kostar det att söka ett undersökningstillstånd?

   När man söker ett nytt undersökningstillstånd får man betala

   • ansökningsavgift - 500 kr per påbörjat område på 2000 hektar
   • undersökningsavgift -  20 kr per påbörjat hektar, om ansökan avser metaller och industrimineral, eller
   • undersökningsavgift - 2 kr per påbörjat hektar, om ansökan avser olja, gas eller diamant
  • Vad gäller vid överlåtelse av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner?

   Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av Bergsstaten. Förvärvaren av ett undersökningstillstånd måste ha möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning och får inte tidigare ha visat sig olämplig att bedriva undersökning.

   Precis som gäller annars när någon ansöker om olja, gas eller diamant krävs för sådan överlåtelse att förvärvaren är lämplig att bedriva sådan undersökning.

   Överlåtelse av bearbetningskoncession får beviljas om förvärvaren är lämplig och fyndighetens belägenhet och art inte i och för sig utgör hinder.

   Tillstånden övertas i oförändrat skick, det vill säga giltighetstiden räknas från det att tillståndet eller koncessionen ursprungligen meddelades.

  • Vem kan söka ett undersökningstillstånd?

   Det kan såväl privatpersoner som juridiska personer göra.

  • Stämmer det att det är billigt att prospektera eller bedriva gruvverksamhet i Sverige?

   Internationella jämförelser är generellt svåra att göra, eftersom förhållandena och regleringen varierar stort mellan och inom länder.

   I federala länder kan ”återbäringen” till staten i form av bolagsskatt, vinstskatt, gruvskatt, royalties eller mineralersättning variera från delstat till delstat.

   I vissa länder är det olika regler om marken är privatägd eller statligt ägd, eller om verksamheten bedrivs inom ett visst område.

  • Vad får man göra med stöd av ett undersökningstillstånd?

   Ingen fysisk åverkan på mark. För att få utföra undersökningsarbete på annans mark krävs en gällande arbetsplan. Du får inte heller utan arbetsplan påverka djur (te x hästar, renar och liknande) eller människor negativt t ex genom flygmätningar på låg höjd.

   Läs mer om undersökningstillstånd och arbetsplaneprocessen under Prospektering.

  • Vad innebär delgivning? Vad är ett delgivningskvitto?

   Ett delgivningskvitto kan följa med ett brev som du får av Bergsstaten. Du ska skriva under kvittot och skicka tillbaka det som ett bevis på att du tagit emot brevet.

   Att du skriver under är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i brevet.

   Om du inte skickar in något delgivningskvitto kan Bergsstaten skicka ut en delgivningsman, det vill säga en person som besöker dig i ditt hem eller på din arbetsplats, för att få kvittot underskrivet.

   Använd gärna det förtryckta bladet för att skicka tillbaka kvittot. Om delgivningskvittot kommer bort kan du skriva ett eget. Det kan se ut ungefär så här:

   "Härmed kvitterar jag att jag tagit emot beslutet med diarienummer xx-yyyyy-xx.

   Din underskrift

   Namnförtydligande, adress och telefonnummer"

  • Behöver jag tillstånd för guldvaskning?

   I normalfallet krävs det inte tillstånd enligt minerallagen för småskalig guldvaskning av hobbykaraktär.

   Undersökningstillstånd enligt minerallagen krävs om syftet med undersökningen är att påvisa en fyndighet av ett koncessionsmineral och att utröna dess sannolika ekonomiska värde och beskaffenhet.

   Beroende på var vaskning sker och på vilket sätt kan det dock krävas andra tillstånd. Mer information om detta kan du få hos berörd länsstyrelse eller kommunens miljökontor.

   Vägledning om vad som är tillåtet med stöd av allemansrätten finns hos Naturvårdsverket, se länk nedan.

   Allt om allemansrätten (naturvårdsverket.se)

    

  • Vad är ett undersökningstillstånd?

   Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt (även i förhållande till markägaren) att kartlägga geologin inom det aktuella området med syfte att ta reda på om det finns en fyndighet, hur den i så fall är beskaffad, dess storlek och eventuella brytvärdhet.

   Ett undersökningstillstånd ger också företräde till en bearbetningskoncession av den eventuella fyndigheten.

   Det är viktigt att observera att ett undersökningstillstånd, sitt namn till trots, inte ger någon rätt att direkt påbörja undersökningsarbete. För att bedriva undersökningsarbete krävs en arbetsplan.

  • Var hittar jag information om inmutning?

   När minerallagen uppdaterades 2011 valde man att ändra begreppet "inmutning" till "undersökningstillstånd". På den här webbplatsen använder vi enbart begreppet "undersökningstillstånd".

   Läs om undersökningstillstånd här.