Handledning Geologi i översikts­planering

Byggande och infrastruktur

Mark- och vattenförhållandena har mycket stor betydelse för möjligheter till och konsekvenser av ny bebyggelse och infrastruktur.

Exploatering av områden för bebyggelse och infrastruktur tar mark- och vattenområden i anspråk. Mark- och vattenområden vars egenskaper och funktioner till stor del beror av de geologiska förutsättningarna. Marken och havsbotten är därför en resurs att ta hänsyn till i samhällsplaneringen. Hit hör även undermarken vilken vi bland annat använder för teknisk försörjning och tunnlar för infrastruktur samt dricksvattenförsörjning.

Eftersom markens egenskaper och funktioner innebär såväl begränsningar som möjligheter är det lämpligt att låta de naturliga geologiska vara en naturlig del i analysen och avvägningarna vid planeringen av mark- och vattenområden. Konsekvenserna av att inte använda sig av information om de geologiska förutsättningarna kan bli samhällsekonomiska kostnader i form av dyra tekniska lösningar, miljöproblematik och förlorade ekosystemtjänster.

Exempel på några viktiga egenskaper och funktioner hos marken och havsbotten som har betydelse vid byggnation:

  • Marken har låg hållfasthet
  • Sättningar
  • Risk för förorening av grundvatten
  • Minskad grundvattenbildning
  • Lekområden för fisk
  • Förutsättning för areella näringar

En planering där fokus ligger på samhälleliga strukturer och samband, utan att ta med markens egenskaper, kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader i form av dyra tekniska lösningar eller miljöproblematik.

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut

Relaterad information