Handledning Geologi i översikts­planering

Natur- och kulturvärden

Geologi är en grundläggande del i landskapet och bygger upp förutsättningar för biologisk mångfald och markanvändning.

Att förstå de geologiska förutsättningarna är en del i att förstå de natur- och kulturvärden som finns och hur de kan förvaltas och användas. En analys av landskapets strukturer ger en helhetsbild över förutsättningarna och en landskapskaraktärsanalys där geologiska underlag är en del är en bra grund för fortsatt arbete med natur och kulturvärden.

Förutom att geologin är en del i landskapets uppbyggnad kan geologiska bildningar vara värdefulla naturmiljöer. I många delar av landet är geologin till och med en viktig del i områdets identitet och återspeglas bland annat i hur vi uppfattar vår omgivning och namn på platser. Den geologiska identiteten är en viktig del att ta tillvara på och använda sig av. Några exempel på områden där den geologiska miljön är starkt identitetsskapande är Siljansringens meteoritkrater, Mellansveriges rullstensåsar och Höga kusten i Västernorrland.

Senast ändrad 2021-09-02

Skriv ut