För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljö­kvalitets­normer för grundvatten

Hur mark- och vattenområden används kan ha stor betydelse för grundvattnets kvalitet och kvantitet. Kommunerna har en viktig roll för att skapa förutsättningar så att grundvattenresurser används och hanteras på rätt sätt och uppnår miljökvalitetsnormer.

Lagar

Av 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att kommunen vid planläggningen ska följa beslutade miljökvalitetsnormer. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för de grund- och ytvattenförekomster som berörs av planen ska följas (3 kap 5 § PBL).

Länsstyrelsen ska under samrådet av översiktsplanen särskilt verka för att miljökvalitetsnormerna följs (3 kap. 10 § PBL). När länsstyrelsen granskar det färdiga planförslaget ska de också bedöma om förslaget kan medverka till att miljökvalitetsnormerna inte följs (3 kap. 16 § PBL). Generella bestämmelser om miljökvalitetsnormer finns i 5 kap. miljöbalken. Bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten finns i 4 kap. Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Mer detaljerade bestämmelser om miljökvalitetsnormer för grundvatten finns i SGUs föreskrifter (SGU-FS 2013:2). 

Grundvattenförekomst

För att ett planområde ska omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten ska det ligga inom eller kunna påverka en grundvattenförekomst. I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns karta över grundvattenförekomster.

Grundvattenförekomster avgränsas till områden där jord eller berg innehåller stora mängder vatten och har goda magasinsegenskaper och uttagsmöjligheter. Sådana områden har ofta ett större skyddsvärde än omgivande mark. Miljökvalitetsnormer beslutas för alla grundvattenförekomster och ger ett extra skydd mot förorening och överutnyttjande av grundvattnet i dessa områden, utöver den övriga lagstiftningen som gäller överallt.

Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster

En miljökvalitetsnorm för grundvatten visar vilken status som en grundvattenförekomst ska uppnå och när den statusen ska uppnås. God grundvattenstatus innebär att grundvattnets kvalitet och kvantitet:

 • möjliggör användning till bland annat dricksvatten
 • är tillräckligt rent för att inte orsaka skada på sjöar, vattendrag och andra ekosystem (exempelvis våtmarker) som är beroende av ett tillflödande grundvatten
 • inte på grund av mänskliga uttag eller andra nivåsänkningar medför problem för sjöar, vattendrag och andra grundvattenberoende ekosystem
 • inte är påverkad av saltvatteninträngning eller annan föroreningsspridning

Information om grundvattenförekomsters miljökvalitetsnorm och status finns att hämta i VISS. För bedömning av kemisk status har vattenmyndigheterna beslutat om riktvärden som inte får överskridas. Dessa riktvärde redovisas i länsstyrelsernas författningssamling samt i VISS.

Påverkanskällor

Ett förorenat grundvatten är ofta svårt och kostnadskrävande att rena. Nivåförändringar kan innebära skada på både samhället och miljön. Det är därför viktigt att redan på förhand förhindra negativa effekter av uttag och föroreningskällor på en grundvattenförekomst. Föroreningar från olika påverkanskällor kan påverka grundvattnets kvalitet negativt, till exempel vid:

 • infiltration av förorenat dagvatten i utjämningsmagasin
 • avrinning från vägbanor
 • olika typer av utsläpp eller spill av föroreningar
 • spridning från förorenade områden eller deponier

Även vid översvämningar riskerar stora mängder föroreningar att spridas till grundvatten. Särskilt allvarligt är spill och utsläpp i områden där vegetation och tätande jordlager är borttagna, till exempel i täkter eller vid genomskärningar för infrastruktur exempelvis vägbyggen.

Grundvattnets kvantitativa status kan påverkas av vattenuttag till exempel för dricksvattenproduktion eller bevattning, men även länspumpning kan ge stora sänkningar av grundvattennivån. Om stora ytor inom grundvattenförekomsten hårdgörs med asfalt och bebyggelse hindras vatteninfiltrationen och grundvattennivån kan då sjunka. Grundvattenbildningen kan också förändras om delar av förekomsten grävs bort, så som sker inom vissa täktverksamheter.

Påverkanskällor som äventyrar möjligheten att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer får inte tillåtas enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. Det är därför viktigt i planeringssammanhang att förutse den påverkan som planläggningen kan ge och ta med förebyggande åtgärder som minskar risken för att grundvattnets status försämras.

Grundvatten som dricksvatten

En av anledningarna till att det är viktigt att miljökvalitetsnormerna för grundvatten uppfylls är att grundvatten ofta används till dricksvattenproduktion. Att ha kunskap om geologiska förutsättningar och inkludera skydd av vattenresurserna i den kommunala planeringen är en förutsättning för en trygg och långsiktig vattenförsörjning. 

Miljökvalitetsnormer i planeringssammanhang

En kommunal översiktsplanering omfattar stora områden där det kan finnas flera grundvattenförekomster. För att kunna prioritera användningen av marken och vattnet och vid behov skydda vattenresurserna är det viktigt att i planeringen beakta beslutade miljökvalitetsnormer. I arbetet med en översiktsplanering behöver det därför bland annat finnas information om

 • nuvarande och framtida vattentäkter som används eller kan användas för dricksvattenförsörjning, inklusive infiltrationsmöjligheter och reservvattentäkter
 • grundvattenberoende ekosystem, både akvatiska och terrestra ekosystem
 • sårbarheten hos grundvattenförekomsten, det vill säga om det finns täta skikt eller om materialet är genomträngligt
 • grundvattenströmningar och inströmnings/utströmningsområden
 • uttagskapacitet och tillgänglig mängd vatten efter att ekosystemens behov är tillgodosedda
 • påverkanskällor och vid behov lämpliga skyddsåtgärder

Vid detaljplanering är det ofta mindre områden som planeras. Flödesschemat visar ett förslag på arbetsgång för att ta hänsyn till miljökvalitetsnormer för områden som berör grundvattenförekomster. Den information som krävs för att avgöra påverkanskällornas betydelse och eventuella behov av påverkansreducerande åtgärder motsvarar informationen som krävs för översiktsplanering. Informationen behöver dock inkludera mer noggranna platsundersökningar och lokala förhållanden. Observera att områden som inte är lokaliserade på en grundvattenförekomst omfattas av övrig lagstiftning.

Flödesschema översiktsplanering och miljökvalitetsnormer

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut