Handledning Geologi i översikts­planering

Riksintressen

SGU pekar ut riksintressen för värdefulla ämnen eller material enligt miljöbalken kapitel 3, 7 § andra stycket.

Syftet med riksintressen värdefulla ämnen eller material är att reservera fyndigheter som har specifika egenskaper och är viktiga för samhällets behov. Riksintressestatusen utgör ett anspråk för framtida utvinning. Utpekande och avgränsning av riksintressen för värdefulla ämnen och material bygger på omfattande geologiska undersökningar och dokumentation.

Förutom de riksintressen SGU beslutar om finns det andra riksintressekategorier där geologiska förutsättningar har betydelse. Det här gäller riksintresse för dricksvattenförsörjning där grundvattenförhållanden är av betydelse. Inom riksintresse för naturvård finns många riksintressen med geovetenskapliga naturvärden.

Påtaglig skada

Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada och riksintressens kärnvärden ska beaktas i kommunernas planläggning. En fyndighet klassad som riksintresse för värdefulla ämnen eller material ska alltså skyddas mot påtaglig skada.

För riksintressen för värdefulla ämnen och material betyder påtaglig skada alla åtgärder som kan försvåra en framtida utvinning av resursen eftersom syftet med riksintresset är att fyndigheten ska kunna utvinnas. Påtaglig skada för riksintresset är därför all form av förändrad mark- och vattenanvändning som försvårar eller förhindrar framtida utvinning.

Exempel på sådan markanvändning är sammanhängande bebyggelse eller olika typer av naturskydd. Det här gäller även om åtgärden eller verksamheten ligger utanför det detaljavgränsade riksintresset om det kan avsevärt försvårar utvinningen. Även ett nekande av tillgång till nödvändiga vägar eller annan infrastruktur är exempel på åtgärder som räknas som påtagligt försvårande av utvinning.

 

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Riksintressen"