Handledning Geologi i översikts­planering

Kust och hav

För att kunna väga olika intressen och uppnå en hållbar förvaltning av kust och hav behövs ett regionalt helhetsperspektiv.

Kustzonen är den grundaste och ofta mest utsatta delen av havet. Översiktsplaner behöver ta hänsyn till förhållandet mellan kustzonen och strandzonen men också de djupare delarna utanför kusten. Översiktsplaner ska även ta i beaktande de nationella havsplanerna som delvis överlappar kommunernas ansvarsområden.

På grund av klimatförändringar har stranderosion, översvämningar samt förekomst och exponering av förorenade sediment blivit allt mer aktuella frågor. För att effektivt planera och arbeta med dessa frågor krävs geologisk information, till exempel kartor över förhållanden på havsbottnen.

Maringeologiska data

Tillgång till information om havsbottnen kompliceras av lagen om skydd för geografisk information (2016:319). Generellt säger lagen att djupdata, bilder och annan information om förhållanden på havsbotten är säkerhetsklassat i territorialhavet*. Information i detta område anses alltså som hemlig utifrån rikets säkerhet.

*Territorialhavet är vattenområdet som ligger 12 nautiska mil (cirka 22 kilometer) från en baslinje; exempelvis strandlinjen vid lågt vattenstånd. Full beskrivning finns i paragraf 3 i lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Det finns ändå geografiska planeringsunderlag som klarar kraven på sekretess. Denna information är dock av en mer generell karaktär. För att underlätta kust- och havsplanering tar SGU fram underlag som kan användas vid konkreta planeringsfrågor, exempelvis:

  • Var ska man ta hänsyn till känslig havsbotten för att kunna skydda ekologiskt viktiga miljöer? 
  • Vilka områden är extra känsliga för fysisk påverkan i form av muddring eller ankring?
  • Vilka kustområden är känsliga för klimatförändringar som kan ge habitatförlust och erosion?
  • Vilka områden lämpar sig för byggande av vindkraft och landförbindelse av kablar och ledningar?

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Kust och hav"