Om handledningen

Det här är en handledning som tar upp områden i översiktsplanen där det är lämpligt att använda geologiska kunskapsunderlag.

Geologiska förutsättningar är givna förhållanden som påverkar planeringens förutsättningar, där värdet av att använda sig av geologiska kunskapsunderlag i vissa planeringssituationer är väsentlig medan det i andra situationer inte är relevant. Förståelse för de geologiska förutsättningarna och geologiska kunskapsunderlag kan vara en hjälp vid avvägningar mellan olika intressen och vid utvärdering av konsekvenserna av föreslagen mark- och vattenanvändning. Geologiska kunskapsunderlag kan även användas när ställningstaganden i översiktsplanen tas fram.

Geologiska kunskapsunderlag och översiktsplanen

Översiktsplanen syftar till att redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Genom att låta de geologiska förutsättningarna vara en del i analysen ökar förutsättningar för en hållbar mark- och vattenanvändning. De geologiska förhållandena har bland annat betydelse för byggande och exploatering, resurseffektiv naturresurshushållning och klimatanpassning. Eftersom de geologiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet kommer olika frågeställningar vara viktiga i olika delar av landet. Med en förståelse för de regionala geologiska förhållandena ökar förutsättningarna till en hållbar mark- och vattenanvändning.

Författare

Kristian Schoning, Liselott Wilin, Daniel Mattsson, Lena Lundqvist och Magdalena Thorsbrink.

Senast ändrad 2020-03-24

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Om handledningen"

Relaterad information