Handledning Geologi i översikts­planering

Klimatanpassning och risker

I arbete med klimat­anpassning och vid bedömning av risker för ras, skred och erosion är geologiska underlag en viktig del.

Mark och vattenförhållandena har stor betydelse för förutsättningarna för naturolyckor. Det här gäller även konsekvenser och påverkan av klimatförändringar, till exempel förändrade förutsättningar för ras, skred och vattenförsörjning. Mark och vattenförhållandena är därför en viktig faktor att använda för att utvärdera vilka risker som finns och behov av åtgärder. Genom att förstå de geologiska förutsättningarna är det lättare att planera för resurseffektiva åtgärder där det är nödvändigt och där de gör störst nytta. Det ger även möjlighet till att undvika exploatering av till exempel nybyggnation i områden som är särskilt sårbara. Samhällets kostnader för åtgärder kan bli oproportionerligt stora på grund av säkerhetslösningarna.

Senast ändrad 2020-03-06

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Klimatanpassning och risker"