Handledning Geologi i översikts­planering

Vatten­försörjning

Klimatförändringarna kommer påverka förhållandena för så väl allmän som enskild vattenförsörjning i stora delar av Sverige. Därför behöver kommunens klimatanpassningsarbete behandla konsekvenserna av ett förändrat klimat för dricksvattenförsörjningen.

Hur stora konsekvenserna av klimatförändringarna blir beror bland annat på hur klimatet förändras och hur sårbar vattenförsörjningen är för till exempel minskad tillgång på grundvatten. Risken för större skyfall och översvämningar har även betydelse för risken för föroreningar och grundvattnets kvalitet.

Referens: Rodhe, A., Lindström, G. & Dahné, J., 2009: Grundvattennivåer i ett förändrat klimat. Slutrapport från SGU-projektet ”Grundvattenbildning i ett förändrat klimat”, SGU:s diarienummer 60-1642/2007. Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut